Lỗi

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Hàm Error tạo ra một đối tượng kiểu lỗi. Các thể hiện của đối tượng Error được ném ra khi xảy ra lỗi thực thi. Một đối tượng Error ngoài ra có thể được dùng như là một đối tượng căn bản cho các ngoại lệ do người dùng tự định nghĩa. Xem bên dưới các loại lỗi chuẩn được xây dựng sẵn.

Cú pháp

new Error([message[, fileName[, lineNumber]]])

Tham số

message
Tùy chọn. Một mô tả của lỗi rằng người dùng có thể đọc được.
fileName
Tùy chọn. Giá trị của thuộc tính fileName trong quá trình tạo ra đối tượng Error. Các mặc định là tên của tập tin chứa đoạn mã gọi tới hàm Error().  
lineNumber
Tuỳ chọn. Giá trị của thuộc tính lineNumber trong quá trình tạo ra đối tượng Error. Các mặc định là số dòng hiện tại đang gọi tới hàm Error().

Mô tả

Các lỗi thực thi dẫn đến các đối tượng Error được tạo ra và ném đi.

Trang này ghi lại việc sử dụng đối tượng Error và cách sử dụng nó như là một hàm. Để biết danh sách các thuộc tính và phương thức được kế thừa bởi các thể hiện của Error, xem Error.prototype.

Được sử dụng như là một hàm

Khi Error được sử dụng như là một hàm -- không có từ khoá new, nó sẽ trả về một đối tượng Error. Do đó, gọi hàm Error cũng sẽ tạo ra cùng một đối tượng Error thông qua từ khóa new.

// this:
const x = Error('Tôi được tạo ra bằng cách sử dụng gọi hàm!');
​​​​// tương tự như this
const y = new Error('Tôi được xây dựng thông qua từ khoá "new"!');

Các loại lỗi

Bên cạnh hàm Error, còn có 7 hàm khác làm việc với lỗi trong JavaScript. Đối với ngoại lệ phía client, xem thêm tại Các câu lệnh xử lý ngoại lệ.

EvalError
Tạo một thể hiện đại diện cho một lỗi xảy ra liên quan đến hàm toàn cục eval().
InternalError
Tạo một thể hiện đại diện cho một lỗi xảy ra khi một lỗi bên trong bộ máy JavaScript được ném. Ví dụ: "quá nhiều đệ quy".
RangeError
Tạo một thể hiện đại diện cho một lỗi xảy ra khi một biến số hoặc tham số nằm ngoài phạm vi hợp lệ của nó.
ReferenceError
Tạo một thể hiện đại diện cho một lỗi xảy ra khi hủy tham chiếu của một tham chiếu không hợp lệ.
SyntaxError
Tạo một thể hiện đại diện cho một lỗi xảy ra trong khi phân tích cú pháp mã trong eval().
TypeError
Tạo một thể hiện đại diện cho một lỗi xảy ra khi một biến hoặc một tham số có kiểu không hợp lệ.
URIError
Tạo một thể hiện đại diện cho một lỗi xảy ra khi encodeURI() hoặc decodeURI() truyền các tham số không hợp lệ.

Thuộc tính

Error.prototype
Cho phép thêm các thuộc tính mới vào các thể hiện của Error.

Phương thức

Một đối tượng Error toàn cục không chứa phương thức riêng của nó, tuy nhiên, nó thừa hưởng các phương thức từ prototype.

Các thể hiện của Error

Runtime errors result in new Error objects being created and thrown.

Error types

Besides the generic Error constructor, there are seven other core error constructors in JavaScript. For client-side exceptions, see Exception handling statements.

EvalError
Creates an instance representing an error that occurs regarding the global function eval().
InternalError 
Creates an instance representing an error that occurs when an internal error in the JavaScript engine is thrown. E.g. "too much recursion".
RangeError
Creates an instance representing an error that occurs when a numeric variable or parameter is outside of its valid range.
ReferenceError
Creates an instance representing an error that occurs when de-referencing an invalid reference.
SyntaxError
Creates an instance representing a syntax error.
TypeError
Creates an instance representing an error that occurs when a variable or parameter is not of a valid type.
URIError
Creates an instance representing an error that occurs when encodeURI() or decodeURI() are passed invalid parameters.

Các thuộc tính

Các phương thức

Các ví dụ

Ném một lỗi thông thường

Thông thường bạn tạo ra một đối tượng Error và muốn sử dụng nó cùng tới từ khoá throw. Bạn có thể bẫy lỗi bằng cách sử dụng cú pháp try...catch:

try {
 throw new Error('Whoops!');
} catch (e) {
 console.log(e.name + ': ' + e.message);
}

Xử lý một lỗi cụ thể

Bạn có thể chọn cách chỉ xử lý các loại lỗi cụ thể bằng cách kiểm tra loại lỗi với thuộc tính constructor của lỗi hoặc, nếu bạn đang viết cho các công cụ JavaScript hiện đại, hãy dùng từ khoá instanceof:

try {
 foo.bar();
} catch (e) {
 if (e instanceof EvalError) {
  console.log(e.name + ': ' + e.message);
 } else if (e instanceof RangeError) {
  console.log(e.name + ': ' + e.message);
 }
 // ... etc
}

Tùy biến các loại lỗi

Bạn có thể muốn định nghĩa các loại lỗi của riêng mình được dẫn xuất từ Error để có thể throw new MyError() và sử dụng instanceof MyError để kiểm tra loại lỗi trong trình xử lý ngoại lệ. Điều này làm cho mã xử lý lỗi sạch hơn và nhất quán hơn. Xem "Cách tốt để thừa kế hàm Error trong JavaScript là gì?" trên StackOverflow để thảo luận chuyên sâu.

Tuỳ biến lớp Error trong ES6

Babel và các trình biên dịch khác sẽ không xử lý chính xác đoạn mã sau mà không cần cấu hình bổ sung.

Một số trình duyệt đã thêm hàm CustomError trong ngăn xếp qua cách dùng class trong ES6.

class CustomError extends Error {
 constructor(foo = 'bar', ...params) {
  // Pass remaining arguments (including vendor specific ones) to parent constructor
  super(...params);

   // Maintains proper stack trace for where our error was thrown (only available on V8)
  if (Error.captureStackTrace) {
    Error.captureStackTrace(this, CustomError);
  }

  // Custom debugging information
  this.foo = foo;
   this.date = new Date();
 }
}

try {
 throw new CustomError('baz', 'bazMessage');
} catch(e){
 console.log(e.foo); //baz
 console.log(e.message); //bazMessage
 console.log(e.stack); //stacktrace
}

Tuỳ biến đối tượng trong ES5

Tất cả trình duyệt đã thêm hàm CustomError trong ngăn xếp qua cách khai báo chuẩn.

function CustomError(foo, message, fileName, lineNumber) {
 var instance = new Error(message, fileName, lineNumber);
 instance.foo = foo;
 Object.setPrototypeOf(instance, Object.getPrototypeOf(this));
 if (Error.captureStackTrace) {
  Error.captureStackTrace(instance, CustomError);
 }
 return instance;
}

CustomError.prototype = Object.create(Error.prototype, {
 constructor: {
  value: Error,
  enumerable: false,
  writable: true,
  configurable: true
 }
});

if (Object.setPrototypeOf){
 Object.setPrototypeOf(CustomError, Error);
} else {
 CustomError.__proto__ = Error;
}


try {
 throw new CustomError('baz', 'bazMessage');
} catch(e){
 console.log(e.foo); //baz
 console.log(e.message) ;//bazMessage
}

Các đặc điểm kỹ thuật

Đặc điểm kỹ thuật Trạng thái Chú thích
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa ban đầu. Được triển khai trong JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.
Living Standard  

Tính tương thích của trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
ErrorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
Error() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
columnNumber
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 1IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
fileName
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 1IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
lineNumber
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 1IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
messageChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support 5Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
nameChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
stack
Non-standard
Chrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 10Opera Full support 10.5Safari Full support 6WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 1 — 74
Notes
No support 1 — 74
Notes
Notes Starting in Firefox 74, toSource() is no longer available for use by web content. It is still allowed for internal and privileged code.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
See implementation notes.
See implementation notes.

Tham khảo