Math.sqrt()

Hàm Math.sqrt() trả về giá trị căn bậc hai, that is

x0,Math.sqrt(x)=x=trị tuyệt đối củay0tương ứngy2=x\forall x \geq 0, \mathtt{Math.sqrt(x)} = \sqrt{x} = \text{the unique} \; y \geq 0 \; \text{such that} \; y^2 = x

Cú pháp

Math.sqrt(x)

Tham số

x
Một con số

Giá trị trả về

Căn bậc hai của số cung cấp. Nếu hàm nhận giá trị, NaN sẽ bị trả về.

Mô tả

Nếu x là con số âm, Math.sqrt() sẽ trả về NaN.

Do sqrt() là phương thức tĩnh của Math, ta phải dùng theo cách này Math.sqrt(), thay vì dùng dưới dạng phương thức của đối tượng Math mà bạn tạo ra (Math không phải là một hàm khởi tạo, constructor).

Ví dụ

Dùng Math.sqrt()

Math.sqrt(9); // 3
Math.sqrt(2); // 1.414213562373095

Math.sqrt(1);  // 1
Math.sqrt(0);  // 0
Math.sqrt(-1); // NaN
Math.sqrt(-0); // -0

Thông số kỹ thuật

Tính tương thích trên trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Xem thêm