Function.prototype.toSource()

Non-standard

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Phương pháp toSource() trả về một chuỗi đại diện cho mã nguồn của đối tượng.

Cú pháp

function.toSource();

Giá trị trả về

Một chuỗi đại diện cho mã nguồn của đối tượng.

Mô tả

Phương pháp toSource trả về các giá trị theo

 • Đối với đối tượng tích hợp FunctiontoSource() trả về chuỗi mã nguồn không khả dụng:
  function Function() {
   [native code]
  }
  
 • Đối với các hàm tùy chỉnh, toSource() trả về nguồn Javascript định nghĩa đối tượng dưới dạng chuỗi.
  // For example:
  function hello() {
   console.log("Hello, World!");
  }
  
  hello.toSource();
  
  // Results in:
  "function hello() {
    console.log(\"Hello, World!\");
  }"

Phương pháp này thường được gọi cục bộ trong Javascript và không rõ ràng bằng mã. Bạn có thể gọi toSource() trong khi gỡ lỗi để kiểm tra nội dung của một đối tượng.

Đặc điểm chi tiết

Không phải là một đặc tính chuẩn nào. Ghi rõ trong JavaScript 1.3.

Trình duyệt tương thích

BCD tables only load in the browser

Liên quan