Array.prototype.unshift()

Phương thức unshift() thêm một hoặc nhiều phần tử vào vị trí đầu mảng sau đó trả về chiều dài của mảng mới.

Syntax

arr.unshift(element1[, ...[, elementN]])

Parameters

elementN
Các phần tử được thêm vào đầu mảng.

Return value

Trả về độ dài mới của mảng length   sau khi thực hiện thêm phần tử.

Description

Phương thức unshift sẽ thêm vào đầu mảng các giá trị được truyền vào.

unshift là "intentionally generic"; this method can be called or applied to objects resembling arrays. Objects which do not contain a length property reflecting the last in a series of consecutive, zero-based numerical properties may not behave in any meaningful manner.

Chú ý rằng, Nếu truyền nhiều phần tử vào cùng lức như một biến, chúng sẽ được thêm vào vị trí đầu tiên của mảng, theo đúng vị trí ban đầu mà chúng được truyền vào. Việc gọi phương thức unshift với n phần tử trong một lần sẽ không trả về cùng kết quả (vị trí các phần tử) so với việc gọi n lần với mỗi lần 1 phần tử.

Xem ví dụ bên dưới

let arr = [4,5,6];
arr.unshift(1,2,3);
console.log(arr); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

arr = [4,5,6]; // resetting the array
arr.unshift(1);
arr.unshift(2);
arr.unshift(3);
console.log(arr); // [3, 2, 1, 4, 5, 6]

Examples

let arr = [1, 2];

arr.unshift(0); // result of the call is 3, which is the new array length
// arr is [0, 1, 2]

arr.unshift(-2, -1); // the new array length is 5
// arr is [-2, -1, 0, 1, 2]

arr.unshift([-4, -3]); // the new array length is 6
// arr is [[-4, -3], -2, -1, 0, 1, 2]

arr.unshift([-7, -6], [-5]); // the new array length is 8
// arr is [ [-7, -6], [-5], [-4, -3], -2, -1, 0, 1, 2 ]

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
unshiftChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also