Array.prototype.toString()

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Phương thức toString()trả về một chuỗi string đại diện cho mảng được chỉ định và các phần tử trong mảng đó.

Cú pháp

arr.toString()

Giá trị trả về

Một chuỗi string đại diện cho mảng được chỉ định và các phần tử trong mảng đó.

Mô tả

Đối tượng Array ghi đè phương thức toString của Object. Đối với các array objects, phương thức toString nối mảng lại và trả về một chuỗi string chứa các phần tử trong mảng và được ngăn cách bởi dấu phẩy.

Javascript tự động gọi phương thức toString khi một mảng được biểu diễn dưới dạng text hoặc khi một mảng được tham chiếu trong một string concate

ECMAScript 5 semantics

Bắt đầu từ JavaScript 1.8.5 (Firefox 4),  và phù hợp với ngữ nghĩa của ECMAScript 5th, phương thức toString() là phương thức chung và có thể sử dụng với bất cứ object nào. Object.prototype.toString() sẽ được gọi và  giá trị kết quả sẽ được trả về.

Đặc tả

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa ban đầu. Được triển khai trong JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.toString' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.toString' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.toString' in that specification.
Living Standard

Tương thích với trình duyệt web

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Xem thêm