Array.prototype.toString()

Phương thức toString()trả về một chuỗi string đại diện cho mảng được chỉ định và các phần tử trong mảng đó.

Cú pháp

arr.toString()

Giá trị trả về

Một chuỗi string đại diện cho mảng được chỉ định và các phần tử trong mảng đó.

Mô tả

Đối tượng Array ghi đè phương thức toString của Object. Đối với các array objects, phương thức toString nối mảng lại và trả về một chuỗi string chứa các phần tử trong mảng và được ngăn cách bởi dấu phẩy.

Javascript tự động gọi phương thức toString khi một mảng được biểu diễn dưới dạng text hoặc khi một mảng được tham chiếu trong một string concate

ECMAScript 5 semantics

Bắt đầu từ JavaScript 1.8.5 (Firefox 4),  và phù hợp với ngữ nghĩa của ECMAScript 5th, phương thức toString() là phương thức chung và có thể sử dụng với bất cứ object nào. Object.prototype.toString() sẽ được gọi và  giá trị kết quả sẽ được trả về.

Đặc tả

Tương thích với trình duyệt web

BCD tables only load in the browser

Xem thêm