Bản dịch này đang trong quá trình.

The sort() method sorts the elements of an array in place and returns the array. The sort is not necessarily stable. The default sort order is according to string Unicode code points.

The time and space complexity of the sort cannot be guaranteed as it is implementation dependent.

Cú Pháp

arr.sort([compareFunction])

 

Tham số

compareFunction Optional
Specifies a function that defines the sort order. If omitted, the array is sorted according to each character's Unicode code point value, according to the string conversion of each element.

Giá trị trả về

 

Mảng đã sắp xếp. ?Chú ý mảng này được sắp xếp in place, và không .

Mô Tả

Nếu không truyền compareFunction vào, các phần tử sẽ được sẽ được quy đổi về chuỗi kí tự và được so sánh dựa trên thứ tự của chuỗi kí tự đó trong bảng mã Unicode. Chẳng hạn, "Banana" đứng trước "cherry". Còn nếu so sánh số học, 9 đứng trước 80, nhưng bởi vì các chữ số đã được quy đổi về chuỗi kí tự, nên "80" sẽ đứng trước "9" ?theo bảng mã Unicode.

Nếu truyền compareFunction vào, phần tử của mảng sẽ được sắp xếp dựa theo giá trị trả về của hàm so sánh. Nếu a và b là hai phần tử được so sánh, thì:

 • Nếu compareFunction(a, b) trả về nhỏ hơn 0, đặt chỉ số cho a nhỏ hơn so với chỉ số của b, ví dụ để a lên trước.
 • Nếu compareFunction(a, b) trả về 0, giữ nguyên a và b, nhưng tiếp tục so sánh lần lượt các phần tử khác của mảng. Chú ý: quy định của ECMAscript không đảm bảo hành vi này, tương tự đối với tất cả các trình duyệt (ví dụ các phiên bản của Mozilla từ 2003).
 • Nếu compareFunction(a, b) trả về lớn hơn 0, đặt chỉ số của b nhỏ hơn chỉ số của a, ví dụ để b lên trước.
 • compareFunction(a, b) luôn phải trả về cùng một giá trị với mỗi cặp phần tử a và b. Nếu kết quả trả về không nhất quán thì thứ tự sắp xếp sẽ không xác định.

Ví dụ đơn giản cho hàm so sánh:

function compare(a, b) {
 if (a nhỏ hơn b) {
  return -1;
 }
 if (a lớn hơn b) {
  return 1;
 }
 // a bằng b
 return 0;
}

Để so sánh các số, chỉ cần lấy a trừ cho b. Hàm dưới đây sẽ sắp xếp mảng theo chiều tăng dần (nếu mảng không chứa Infinity và NaN):

function compareNumbers(a, b) {
 return a - b;
}

Phương thức sort có thể dùng dễ dàng với function expressions (and closures):

var numbers = [4, 2, 5, 1, 3];
numbers.sort(function(a, b) {
 return a - b;
});
console.log(numbers);

// [1, 2, 3, 4, 5]

Đối tượng cũng có thể được sắp xếp nếu một trong những thuộc tính của chúng có giá trị.

var items = [
 { name: 'Edward', value: 21 },
 { name: 'Sharpe', value: 37 },
 { name: 'And', value: 45 },
 { name: 'The', value: -12 },
 { name: 'Magnetic', value: 13 },
 { name: 'Zeros', value: 37 }
];

// ?sắp xếp theo value (giá trị)
items.sort(function (a, b) {
 return a.value - b.value;
});

// sắp xếp theo name (tên)
items.sort(function(a, b) {
 var nameA = a.name.toUpperCase(); // bỏ qua hoa thường
 var nameB = b.name.toUpperCase(); // bỏ qua hoa thường
  if (nameA < nameB) {
  return -1;
  }
  if (nameA > nameB) {
  return 1;
  }

  // name trùng nhau
  return 0;
});

Mảng đã sắp xếp. Chú ý rằng mảng này đã được sắp xếp in place, tức là không tạo bản sao chép của mảng.

Ví dụ

 

Tạo, hiển thị và sắp xếp một mảng

Ví dụ sau sẽ tạo bốn mảng và hiển thị chúng ở dạng nguyên bản và dạng đã được sắp xếp. Những mảng số sẽ được sắp xếp khi sử dụng và không sử dụng hàm so sánh.

var stringArray = ['Blue', 'Humpback', 'Beluga'];
var numericStringArray = ['80', '9', '700'];
var numberArray = [40, 1, 5, 200];
var mixedNumericArray = ['80', '9', '700', 40, 1, 5, 200];

function compareNumbers(a, b) {
 return a - b;
}

console.log('stringArray:', stringArray.join());
console.log('Sorted:', stringArray.sort());

console.log('numberArray:', numberArray.join());
console.log('Sorted without a compare function:', numberArray.sort());
console.log('Sorted with compareNumbers:', numberArray.sort(compareNumbers));

console.log('numericStringArray:', numericStringArray.join());
console.log('Sorted without a compare function:', numericStringArray.sort());
console.log('Sorted with compareNumbers:', numericStringArray.sort(compareNumbers));

console.log('mixedNumericArray:', mixedNumericArray.join());
console.log('Sorted without a compare function:', mixedNumericArray.sort());
console.log('Sorted with compareNumbers:', mixedNumericArray.sort(compareNumbers));

Kết quả trả về như phía dưới. Như ta thấy, khi sử dụng hàm so sánh thì dù là ở dạng số hay dạng chuỗi kí tự, mảng luôn được sắp xếp đúng.

stringArray: Blue,Humpback,Beluga
Sorted: Beluga,Blue,Humpback

numberArray: 40,1,5,200
Sorted without a compare function: 1,200,40,5
Sorted with compareNumbers: 1,5,40,200

numericStringArray: 80,9,700
Sorted without a compare function: 700,80,9
Sorted with compareNumbers: 9,80,700

mixedNumericArray: 80,9,700,40,1,5,200
Sorted without a compare function: 1,200,40,5,700,80,9
Sorted with compareNumbers: 1,5,9,40,80,200,700

Sắp xếp kí tự non-ASCII

Để sắp xếp kí tự non-ASCII, ví dụ ?chuỗi kí tự có dấu (e, é, è, a, ä, vân vân), chuỗi kí tự thuộc ngôn ngữ không phải tiếng Anh: dùng String.localeCompare. Hàm này có thể so sánh các kí tự đó để chúng luôn trả về thứ tự đúng.

var items = ['réservé', 'premier', 'cliché', 'communiqué', 'café', 'adieu'];
items.sort(function (a, b) {
 return a.localeCompare(b);
});

// items is ['adieu', 'café', 'cliché', 'communiqué', 'premier', 'réservé']

Sắp xếp cùng với map

Hàm compareFunction có thể được gọi nhiều lần trên cùng một phần tử của mảng. Tuỳ thuộc vào compareFunction, việc này có thể tốn nhiều chi phí ban đầu. Càng có nhiều phần tử thì càng phải gọi hàm compareFunction nhiều lần, thì việc sắp xếp càng phải thông minh hơn, như là dùng thêm phương thức map ?chẳng hạn. Ý tưởng là truyền mảng vào một lần để sàng ra những phần tử cần sắp xếp và lưu chúng vào một mảng tạm, sắp xếp mảng tạm ấy ?rồi sàng lại mảng tạm sẽ ra kết quả cần tìm.

// mảng cần sắp xếp
var list = ['Delta', 'alpha', 'CHARLIE', 'bravo'];

// temporary array holds objects with position and sort-value
var mapped = list.map(function(el, i) {
 return { index: i, value: el.toLowerCase() };
})

// sorting the mapped array containing the reduced values
mapped.sort(function(a, b) {
 if (a.value > b.value) {
  return 1;
 }
 if (a.value < b.value) {
  return -1;
 }
 return 0;
});

// container for the resulting order
var result = mapped.map(function(el){
 return list[el.index];
});

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.sort' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.sort' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.sort' in that specification.
Draft  

Trình duyệt tương thích

 

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support1 Yes15.5 Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

Xem thêm

 

 

 

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: PurpleLover, summerpupil
Cập nhật lần cuối bởi: PurpleLover,