TypeError: More arguments needed

Message

TypeError: tham số không phải là một đối tượng và không phải là null (Edge)
TypeError: Object.create requires cần ít nhất 1 tham số, nhưng chỉ có 0 được thông qua
TypeError: Object.setPrototypeOf requires cần ít nhất 2 tham số nhưng chỉ có 0 được thông qua
TypeError: Object.defineProperties requires cần ít nhất một tham số, nhưng chỉ có 0 được thông qua

Loại lỗi

Lỗi.

Chuyện gì đã xảy ra?

Đã có một lỗi với hàm được gọi. Cần cung cấp nhiều tham số hơn

VÍ dụ

Phương thức Object.create() (en-US) cần ít nhất 1 tham số và phương thức Object.setPrototypeOf() (en-US) cần ít nhất 2 tham số:

var obj = Object.create();
// TypeError: Object.create requires cần ít nhất là 1 tham số, nhưng chỉ có 0 được thông qua

var obj = Object.setPrototypeOf({});
// TypeError: Object.setPrototypeOf requires cần ít nhât 2 tham số, nhưng chỉ có 1 được thông qua

Bạn có thể khắc phục bằng cách đặt null về nguyên mẫu, ví dụ:

var obj = Object.create(null);

var obj = Object.setPrototypeOf({}, null);

Xem thêm