Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

The following is a changelog for JavaScript 1.8.1. This version was included in Firefox 3.5.

JavaScript 1.8.1 is a modest update syntactically to JavaScript; the main change in this release is the addition of the Tracemonkey just-in-time compiler, which improves performance.

New features in JavaScript 1.8.1

Changed functionality in JavaScript 1.8.1

  • Implicit setting of properties in object and array initializers no longer execute setters in JavaScript. This makes the behavior of setting the values of properties more predictable.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, smalllong, fscholz, teoli, kscarfone, Nik_Martin, Sheppy, ethertank, user01, Potappo, Sephr, Midnightaz
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,