<center>: The Centered Text element (obsolete)

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Phần tử trung tâm HTML lỗi thời ( <center>) là phần tử cấp khối hiển thị nội dung cấp khối hoặc nội dòng được căn giữa theo chiều ngang bên trong phần tử chứa nó. Vùng chứa thường là, nhưng không bắt buộc, <body>.

Thẻ này đã không được chấp nhận trong HTML 4 (và XHTML 1) vì thuộc tính CSS text-align, có thể được áp dụng cho phần tử <div> hoặc cho một cá nhân <p>. Đối với các khối căn giữa, hãy sử dụng các thuộc tính CSS khác như margin-leftmargin-right và đặt chúng thành auto(hoặc đặt margin đến 0 auto).

Giao diện DOM

Phần tử này thực hiện giao diện HTMLElement.

Lưu ý triển khai: bao gồm cả Gecko 1.9.2, Firefox triển khai giao diện HTMLSpanElement cho phần tử này.

ví dụ 1

<center> Văn bản này sẽ được căn giữa.
<p> Đoạn này cũng vậy. </p> </center>

Ví dụ 2 (CSS thay thế)

<div style = "text-align: center"> Văn bản này sẽ được căn giữa.
<p> Đoạn này cũng vậy. </p> </div>

Ví dụ 3 (CSS thay thế)

<p style = "text-align: center"> Dòng này sẽ được căn giữa. <br>
Và dòng này cũng vậy. </p>

Ghi chú

Việc áp dụng text-align :centercho phần tử <div> hoặc <p> sẽ căn giữa nội dung của các phần tử đó trong khi giữ nguyên kích thước tổng thể của chúng.

Tính tương thích của trình duyệt web

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
center
Deprecated
Chrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Before Firefox 4, this element implemented the HTMLSpanElement interface instead of the standard HTMLElement interface.
IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Before Firefox 4, this element implemented the HTMLSpanElement interface instead of the standard HTMLElement interface.
Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.

Xem thêm