Window.prompt()

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Câu lệnh Window.prompt() hiển thị một cửa sổ yêu cầu người dùng nhập liệu vào.

Cú pháp

result = window.prompt(message, default);

Các tham số

message Optional
Là một dòng thông báo hiện ra cho người dùng xem. Có thể bỏ trống không cần nhập.
default Optional
Là giá trị mặc định hiển thị ở khung nhập liệu. Lưu ý nếu bạn dùng Internet Explorer 7 hoặc 8, nếu không cung cấp tham số này, thì giá trị mặc định sẽ là "undefined"

Giá trị trả về

Trả về chuỗi text hoặc null.

Example

let sign = prompt("What's your sign?");

if (sign.toLowerCase() == "scorpio") {
  alert("Wow! I'm a Scorpio too!");
}

// Có nhiều cách để sử dụng prompt()
sign = window.prompt(); // open the blank prompt window
sign = prompt();       //  open the blank prompt window
sign = window.prompt('Are you feeling lucky'); // open the window with Text "Are you feeling lucky"
sign = window.prompt('Are you feeling lucky', 'sure'); // open the window with Text "Are you feeling lucky" and default value "sure"

Khi người dùng ấn OK, giá trị họ nhập vào sẽ là giá trị trả về ở dạng chuỗi text. Nếu họ nhấn OK mà chưa nhập gì thì sẽ trả về chuỗi rỗng. Và nếu họ bấm Cancel thì sẽ trả về null.

Giao diện cửa sổ prompt (trình duyệt Chrome trên OS X):

prompt() dialog in Chrome on OS X

Các lưu ý

Cửa sổ prompt chứa 1 textbox một dòng, 1 nút OK và 1 nút Cancel, và trả về giá trị người dùng nhập vào (có thể rỗng).

The following text is shared between this article, DOM:window.confirm and DOM:window.alert Dialog boxes are modal windows; chúng sẽ ngăn người dùng truy cập vào các nội dung khác của website cho đến khi hoàn thành thao tác với cửa sổ prompt. Chính vì vậy, bạn không nên lạm dụng nó quá mức.

Giá trị trả về là chuỗi text, vì vậy nếu bạn muốn chắc chắn đó là kiểu Number thì hãy ép kiểu nó như ví dụ bên dưới:

const aNumber = Number(window.prompt("Type a number", ""));

Specification

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'prompt()' in that specification.
Living Standard

Browser Compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
promptChrome Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Starting with Chrome 46.0 this method is blocked inside an <iframe> unless its sandbox attribute has the value allow-modals.
Edge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes This function has no effect in the Modern UI/Metro version of Internet Explorer for Windows 8. It does not display a prompt to the user, and always returns undefined. It is not clear whether this is a bug or intended behavior. Desktop versions of IE do implement this function.
Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.

See also