Chuyển đến:

Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

The SVGEvent interface represents the event object for most SVG-related events.

 

Properties

Property Type Description
target Read only EventTarget The event target (the topmost target in the DOM tree).
type Read only DOMString The type of event.
bubbles Read only Boolean Whether the event normally bubbles or not.
cancelable Read only Boolean Whether the event is cancellable or not.

 

Document Tags and Contributors

Nhãn: 
Những người đóng góp cho trang này: chrisdavidmills, mdnwebdocs-bot, pcat, kscarfone, fscholz, rabimba
Cập nhật lần cuối bởi: chrisdavidmills,