Navigator.geolocation

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Secure context
This feature is available only in secure contexts (HTTPS), in some or all supporting browsers.

Navigator.geolocation với đặc tính chỉ cho đọc trả lại một đối tượng Geolocation cho phép trang web truy cập thông tin địa điểm của thiết bị. Việc này cho phép trang web hoặc phần mềm đưa ra đề nghị chào hàng dựa trên vị trí của người dùng.

Ghi chú: Vì lý do bảo mật, khi một trang web cố gắng truy cập vị trí, người dùng sẽ được thông báo và hỏi cấp yêu cầu cho phép. Hãy cẩn thận vì mỗi trình duyệt web có chính sách và phương pháp khác nhau.

Syntax

geo = navigator.geolocation

Specifications

Chi tiết kỹ thuật Tình trạng Ghi chú
Geolocation API
The definition of 'Navigator.geolocation' in that specification.
Recommendation Initial definition

Tương thích vơi trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
geolocationChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 10.6Safari Full support 5WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support 1.0
Secure context requiredChrome Full support 47Edge Full support ≤79Firefox Full support 55IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 55Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 5.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Xem thêm