Navigator.geolocation

Secure context

This feature is available only in secure contexts (en-US) (HTTPS), in some or all supporting browsers.

Navigator.geolocation với đặc tính chỉ cho đọc trả lại một đối tượng Geolocation (en-US) cho phép trang web truy cập thông tin địa điểm của thiết bị. Việc này cho phép trang web hoặc phần mềm đưa ra đề nghị chào hàng dựa trên vị trí của người dùng.

Ghi chú: Vì lý do bảo mật, khi một trang web cố gắng truy cập vị trí, người dùng sẽ được thông báo và hỏi cấp yêu cầu cho phép. Hãy cẩn thận vì mỗi trình duyệt web có chính sách và phương pháp khác nhau.

Syntax

geo = navigator.geolocation

Specifications

Chi tiết kỹ thuật Tình trạng Ghi chú
Geolocation API
The definition of 'Navigator.geolocation' in that specification.
Recommendation Initial definition

Tương thích vơi trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Xem thêm