HTMLFormElement.reset()

Phương thức HTMLFormEuity.reset () khôi phục các giá trị mặc định của thành phần biểu mẫu. Phương pháp này thực hiện tương tự như nhấp vào nút đặt lại của biểu mẫu

Nếu một điều khiển biểu mẫu (chẳng hạn như nút đặt lại) có tên hoặc id của thiết lập lại, nó sẽ che dấu phương thức đặt lại của biểu mẫu. Nó không thiết lập lại các thuộc tính khác trong đầu vào, chẳng hạn như bị vô hiệu hóa.

Syntax

HTMLFormElement.reset()

Example

document.getElementById('myform').reset();

Specification

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser