HTMLFormElement.reset()

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Phương thức HTMLFormEuity.reset () khôi phục các giá trị mặc định của thành phần biểu mẫu. Phương pháp này thực hiện tương tự như nhấp vào nút đặt lại của biểu mẫu

Nếu một điều khiển biểu mẫu (chẳng hạn như nút đặt lại) có tên hoặc id của thiết lập lại, nó sẽ che dấu phương thức đặt lại của biểu mẫu. Nó không thiết lập lại các thuộc tính khác trong đầu vào, chẳng hạn như bị vô hiệu hóa.

Syntax

HTMLFormElement.reset()

Example

document.getElementById('myform').reset();

Specification

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
resetChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 9Opera Full support 8Safari Full support 3WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support