Chuyển đến:

Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

ByteString is a UTF-8 String that corresponds to the set of all possible sequences of bytes. ByteString maps to a String when returned in JavaScript; generally, it's only used when interfacing with protocols that use bytes and strings interchangably, such as HTTP.

Specifications

Specification Status Comment
Web IDL
The definition of 'ByteString' in that specification.
Candidate Recommendation Initial definition.

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: zbjornson, mdnwebdocs-bot, mfluehr, chrisdavidmills, ddbeck
Cập nhật lần cuối bởi: zbjornson,