AudioContext.createOscillator()

Phương thức createOscillator() của giao thức AudioContext tạo một cái OscillatorNode (en-US) (nút máy dao động). Tức là ta cái nguồn từ dạng sóng.

Cú pháp

var audioCtx = new AudioContext();
var oscillator = audioCtx.createOscillator();

Trả về

Một cái OscillatorNode (en-US).

Ví dụ

Ví dụ này trình bày sử dụng đơn giản của một cái AudioContext để tạo một cái OsillatorNode. Để biết thêm thông tin, xem biểu hiện, và trang OscillatorNode (en-US) của chúng tôi

Ví dụ này trình bày sử dụng đơn giản của một cái AudioContext để tạo một cái OsillatorNode. Để biết thêm thông tin, xem biểu hiện Violent Theremin (app.js); và trang OscillatorNode (en-US) của chúng tôi.

// create web audio api context
var audioCtx = new (window.AudioContext || window.webkitAudioContext)();

// create Oscillator node
var oscillator = audioCtx.createOscillator();

oscillator.type = 'square';
oscillator.frequency.value = 3000; // Hz
oscillator.connect(audioCtx.destination);
oscillator.start();

Quy cách

Quy cách Địa vị Chú thích
Web Audio API
The definition of 'createOscillator' in that specification.
Working Draft  

Tương thích trình duyệt

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Đặc trưng Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 10.0webkit (en-US) (Yes) 25.0 (25.0)  No support 15.0webkit (en-US)
22 (unprefixed)
6.0webkit (en-US)
Đặc trưng Android Edge Firefox Mobile (Gecko) Firefox OS IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support ? (Yes) 26.0 1.2 ? ? ? 33.0

Xem thêm