AudioContext.createOscillator()

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Phương thức createOscillator() của giao thức AudioContext tạo một cái OscillatorNode (nút máy dao động). Tức là ta cái nguồn từ dạng sóng.

Cú pháp

var audioCtx = new AudioContext();
var oscillator = audioCtx.createOscillator();

Trả về

Một cái OscillatorNode.

Ví dụ

Ví dụ này trình bày sử dụng đơn giản của một cái AudioContext để tạo một cái OsillatorNode. Để biết thêm thông tin, xem biểu hiện, và trang OscillatorNode của chúng tôi

Ví dụ này trình bày sử dụng đơn giản của một cái AudioContext để tạo một cái OsillatorNode. Để biết thêm thông tin, xem biểu hiện Violent Theremin (app.js); và trang OscillatorNode của chúng tôi.

// create web audio api context
var audioCtx = new (window.AudioContext || window.webkitAudioContext)();

// create Oscillator node
var oscillator = audioCtx.createOscillator();

oscillator.type = 'square';
oscillator.frequency.value = 3000; // Hz
oscillator.connect(audioCtx.destination);
oscillator.start();

Quy cách

Quy cách Địa vị Chú thích
Web Audio API
The definition of 'createOscillator' in that specification.
Working Draft  

Tương thích trình duyệt

Đặc trưng Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 10.0webkit (Yes) 25.0 (25.0)  No support 15.0webkit
22 (unprefixed)
6.0webkit
Đặc trưng Android Edge Firefox Mobile (Gecko) Firefox OS IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support ? (Yes) 26.0 1.2 ? ? ? 33.0

Xem thêm

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: deschutron
 Last updated by: deschutron,