mozilla

Revision 49643 of Web-tab

 • Revision slug: Web-tab
 • Revision title: Web-tab
 • Revision id: 49643
 • Created:
 • Creator: Hakuna
 • Is current revision?
 • Comment 7 words added, 15 words removed

Revision Content

Các nhà phát triển web nên lướt qua trang Hacks blog.

Tìm hiểu nhiều hơn về chuẩn web mới HTML5 và xem trước những gì sẽ xuất hiện trong các phiên bản tương lại của Firefox. 

Khám phá những tính năng tuyệt vời trong Firefox 10 và tại sao phiên bản mới nhất của Firebug tiếp tục làm các nhà phát triển web thích thú.  Có nhiều ví dụ đẹp mắt và sự phong phú của các bài viết cho bất cứ ai muốn giữ vững tinh thần web mở.

{{ ajaxrss{ feed: 'http://hacks.mozilla.org/feed/' , short: true, max: '5', charset: 'UTF-8' } }}
 

mozilla_logo.png

Theo dõi @mozhacks trên Twitter để nhận tin mới nhất từ việc phát triển web.

Đăng nhận tin từ about:hacks, hệ thống tin tức phát triển web.

{{ languages( { "de": "de/Web-tab", "en": "en/Web-tab", "fr": "fr/Web-tab" } ) }}

Revision Source

<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" style="width: 100%; table-layout: fixed;"> <tbody> <tr> <td class="tab-content-box" valign="top"> <p><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-size: medium;">Các nhà phát triển web nên lướt qua trang <a class="external" href="http://hacks.mozilla.org" title="http://hacks.mozilla.org/">Hacks blog</a>.</span><br> </strong></span></p> <p>Tìm hiểu nhiều hơn về chuẩn web mới <a href="/en/HTML/HTML5" title="en/HTML/HTML5">HTML5</a> và xem trước những gì sẽ xuất hiện trong các phiên bản tương lại của Firefox. </p> <p>Khám phá những<span class="external"> tính năng tuyệt vời trong Firefox 10</span> và tại sao phiên bản mới nhất của <a class="external" href="http://hacks.mozilla.org/category/firebug/" title="http://hacks.mozilla.org/category/firebug/">Firebug</a> tiếp tục làm các nhà phát triển web thích thú.  Có nhiều <a class="external" href="http://hacks.mozilla.org/demos/" title="http://hacks.mozilla.org/demos/">ví dụ đẹp mắt</a> và sự phong phú của <a class="external" href="http://hacks.mozilla.org/articles/" title="http://hacks.mozilla.org/articles/">các bài viết</a> cho bất cứ ai muốn giữ vững tinh thần web mở.</p> </td> <td class="tab-content-box" valign="top">{{ ajaxrss{ feed: 'http://hacks.mozilla.org/feed/' , short: true, max: '5', charset: 'UTF-8' } }}</td> </tr> <tr> <td class="tab-content-box" colspan="2" valign="bottom">  <p><img align="left" alt="mozilla_logo.png" class="internal lwrap" src="/@api/deki/files/4425/=mozilla_logo.png"></p> <p><span style="font-size: large;">Theo dõi <a class="external" href="http://twitter.com/mozhacks" rel="external
      nofollow" target="_blank" title="http://twitter.com/mozhacks">@mozhacks trên Twitter</a></span> để nhận tin mới nhất từ việc phát triển web.</p> <p><span style="font-size: large;">Đăng nhận tin từ <a class="link-https" href="http://bit.ly/abouthacks" rel="external
      nofollow" target="_blank" title="http://bit.ly/abouthacks">about:hacks</a></span>, hệ thống tin tức phát triển web.</p> </td> </tr> </tbody>
</table>
<div class="noinclude"> <p>{{ languages( { "de": "de/Web-tab", "en": "en/Web-tab", "fr": "fr/Web-tab" } ) }}</p>
</div>
Revert to this revision