undefined

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

undefined là một giá trị nguyên thủy được gán tự động cho các biến vừa được khai báo hoặc cho các đối số chính thức không có đối số thực tế.

Example

var x; // tạo một biến nhưng không gán giá trị

console.log("x's value is", x) //logs "x's value is undefined"

Tìm hiểu thêm

Kiến thức phổ thông

Technical reference