jQuery

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

jQuery là một JavaScript Library tập trung vào việc đơn giản hóa thao tác vơi DOM, gọi AJAX, và điều khiển Event.

jQuery sử dụng định dạng, $(selector).action() để gán một phần tử cho một sự kiện. Để giải thích chi tiết hơn, $(selector) sẽ gọi jQuery để chọn phần tử selector , và gán nó cho một sự kiện API gọi là .action().

$(document).ready(function(){
  alert("Hello World!");
  $("#blackBox").hide();
});

Đoạn mã trên thực hiện chức năng tương tự như đoạn mã sau:

window.onload = function() {
  alert("Hello World!");
  document.getElementById("blackBox").style.display = "none";
};

Hoặc:

window.addEventListener("load", () => {
  alert("Hello World!");
  document.getElementById("blackBox").style.display = "none";
});

Tìm hiểu thêm

Kiến thức chung

Thông tin kĩ thuật