Type Conversion

Chuyển đổi kiểu (hay ép kiểu) tức là truyền dữ liệu từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Chuyển kiểu ngầm xảy ra khi bộ biên dịch tự động gán kiểu dữ liệu, song mã nguồn vẫn có thể thực hiện chuyển kiểu theo cách tường minh. Chẳng hạn, đoạn lệnh 5+2.0, số thực dấu phẩy động 2.0 được ép kiểu ngầm sang số nguyên, nhưng với lệnh Number("0x11"), xâu ký tự "0x11" được ép kiểu tường minh sang số 17.

Tìm hiểu thêm

Hiểu biết chung