Chuyển đến:

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Trong JavaScript, truthy là giá trị được hiểu là true trong ngữ cảnh Boolean. Tất cả mọi giá trị đều là truthy, trừ phi chúng được định nghĩa là falsy (tức là, ngoại trừ false, 0, "", null, undefined, và NaN).

JavaScript dùng ép kiểu trong ngữ cảnh Boolean.

Ví dụ về giá trị truthy trong JavaScript (sẽ được ép kiểu thành true trong ngữ cảnh Boolean, và đương nhiên thực hiện mã nguồn trong khối if):

if (true)
if ({})
if ([])
if (42)
if ("foo")
if (new Date())
if (-42)
if (3.14)
if (-3.14)
if (Infinity)
if (-Infinity)

Xem thêm

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, PurpleLover
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,