Chuyển đến:

Toán hạng là một phần trong câu lệnh biểu diễn thao tác dữ liệu bởi operator. Chẳng hạn, khi bạn cộng hai số, hai số đó là toán hạng và "+" là toán tử.

Đọc thêm

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, PurpleLover
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,