Chuyển đến:

Trong khoa học máy tính, giá trị null đại điện cho một tham chiếu trỏ tới, thường là cố tình, object hoặc địa chỉ không tồn tại hoặc không hợp lệ. Ý nghĩa của null tuỳ theo từng ngôn ngữ.

Trong JavaScript, null là một trong các giá trị sơ khai.

Tham khảo thêm

Hiểu biết chung

Tham khảo kỹ thuật

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: PurpleLover
Cập nhật lần cuối bởi: PurpleLover,