Head

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Head là một phần của một  văn bản HTML chứa metadata về văn bản đó, như tác giả, mô tả, và liên kết đến các tập tin CSS hay JavaScript được áp dụng vào văn bản HTML.

Tìm hiểu thêm

HTML head