Head

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Head là một phần của một  văn bản HTML chứa metadata về văn bản đó, như tác giả, mô tả, và liên kết đến các tập tin CSS hay JavaScript được áp dụng vào văn bản HTML.

Tìm hiểu thêm

HTML head