Bandwidth

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

 

Bandwidth là tổng số của bao nhiêu thông tin có thể truyền qua một sự kết nối dữ liệu theo một tổng thời gian đã đưa. Banwidth thường được tạo ra theo nhiều bit/giây (bit trên giây) (bit-per-second (bps)), ví dụ 1.000.000 bit trên giây (megabits-per-second (Mbps)) hoặc 1.000.000.000 bit trên giây (gigabits-per-second (Gbps))

Tự học thêm