Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Một thuộc tính mở rộng một thẻ, thay đổi hành vi của thẻ đó hoặc cung cấp thông tin/dữ liệu về nó. Một thuộc tính luôn luôn có dạng name=value (tên của một thuộc tính được đặt theo các thuộc tính liên quan).

Tìm hiểu thêm

Technical reference

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, dogeblossom
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,