Bản dịch này đang trong quá trình.

Một thuộc tính mở rộng một thẻ, thay đổi hành vi của thẻ đó hoặc cung cấp thông tin/dữ liệu về nó. Một thuộc tính luôn luôn có dạng name=value (tên của một thuộc tính được đặt theo các thuộc tính liên quan).

Tìm hiểu thêm

Technical reference

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, dogeblossom
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,