Jump to:

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) là một kỹ thuật lập trình kết hợp HTML, CSS, JavaScript, DOM, và đối tượng XMLHttpRequest để xây dựng các trang web phức tạp hơn. Điều mà AJAX cho phép bạn thực hiện chỉ là cập nhật một số bộ phận của trang web thay vì phải tải lại toàn bộ trang. AJAX cũng cho phép bạn làm việc không đồng bộ, có nghĩa là mã của bạn tiếp tục chạy trong khi những bộ phận đó của trang web sẽ cố gắng tải lại (trong khi đồng bộ sẽ không cho mã của bạn chạy cho đến khi các bộ phận của trang web tải lại xong).

Thêm nữa

Hiểu biết chung

Tài liệu chuyên môn

Document Tags and Contributors

 Những người đóng góp cho trang này: HoangLong
 Cập nhật lần cuối bởi: HoangLong,