MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/a3e7b5301fea

Từ điển thuật ngữ

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Có thể bạn chưa biết

Array
Một array (mảng) là một tập hợp sắp xếp các dữ liệu primitive hoặc object. Dựa vào các vị trí của nó trong array, mỗi item (phần tử trong mảng) dữ liệu có một số index (chỉ mục, thứ tự vị trí của các phần tử, bắt đầu từ vị trí đầu tiên có giá trị là 0), thông qua index này mà bạn có thể truy cập tới các giá trị (value) chứa trong mảng. array cũng là các đối tượng, mà nó có thể được dùng bởi nhiều phương thức khác nhau. (arrays are also objects that can be manipulated with various methods.)

Công nghệ lập trình Web chứa rất là nhiều những thuật ngữ (jargon) và những từ viết tắt (abbreviations), nó thường được sử dụng trong các văn bản và cả trong code. Từ điển này cung cấp cho bạn các định nghĩa của các từ ngữ thuật ngữ và cả các chữ viết tắt mà bạn cần biết để hiểu về web và cũng để xây dựng thành công một trang web.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Other

Góp phần giải thích các thuật ngữ

Từ điển này luôn được cải tiến một cách không ngừng nghỉ. Bạn có thể góp phần nâng cấp nó bằng cách viết một định nghĩa mới hoặc làm các định nghĩa đã có chính xác hơn. Cách dễ nhất là nhấn vào nút xanh xanh dưới đây hoặc chọn 1 trong những thuật ngữ cần định nghĩa nằm ở phía dưới nút đó.

Nếu bạn muốn biết thêm về cách để góp phần giải thích các thuật ngữ, nhấp vào liên kết sau: the glossary documentation status page.

Join the Glossary community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: pierreneter
 Last updated by: pierreneter,