Từ điển thuật ngữ

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Có thể bạn chưa biết

CSS
CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ khai báo mà điều chỉnh trang web sẽ nhìn như thế nào trong trình duyệt.

Công nghệ  Web có rất là nhiều những thuật ngữ (jargon) và những từ viết tắt (abbreviations), nó thường được sử dụng trong các văn bản và cả trong code. Từ điển này cung cấp cho bạn các định nghĩa của các từ ngữ thuật ngữ và cả các chữ viết tắt mà bạn cần biết để hiểu về web và cũng để xây dựng thành công một trang web.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Other

Góp phần giải thích các thuật ngữ

Trang từ điển này là một công việc không bao giờ có thể hoàn thiện.Vì vậy bạn cũng có thể góp phần cải thiện nó bằng cách viết một thuật ngữ mới hoặc chỉnh sửa các thuật ngữ đã có chính xác hơn. Cách dễ nhất là nhấn vào nút dưới đây hoặc chọn 1 trong những thuật ngữ cần định nghĩa nằm ở phía dưới nút đó.

Đóng góp định nghĩa cho một thuật ngữ mới

Nếu bạn muốn biết thêm về cách để góp phần giải thích các thuật ngữ, nhấp vào liên kết sau: the glossary documentation status page.