Page Inspector

Sử dụng Page Inspector để kiểm tra và sửa đổi HTML và CSS của một trang web

Bạn có thể kiểm tra tốc độ tải trang trong một bản sao cục bộ của Firefox hay trong một thiết bị từ xa như Firefox OS, Firefox desktop hay Firefox cho Android hoặc thông qua Thunderbird. Xem remote debugging để học cách kết nối đến công cụ phát triển dành cho lập trình viên để thực hiện "remote debugging"


Giao diện người dùng

Hướng dẫn sử dụng Inspector, hãy đọc bên dưới hoặc theo liên kết này quick tour of UI

How to

Reference