Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Social API là kiến trúc được tạo ra để đơn giản hóa việc trình duyệt web tương tác với các dịch vụ mạng xã hội, sử dụng công nghệ web tiêu chuẩn như là API. Một khi một nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tương tác với Firefox, thì trở nên khả khi cho một trình duyệt để tương tác với tài nguyên web từ dịch vụ đó, trong các trình điều khiển chrome và các thông tin liên quan đến dịch vụ đó. Phần sau đây của bài viết giải thích cách thức triển khai một nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội.

The Social API supports specific vertical use cases centered around social interactions, but does not tightly constrain those use cases, allowing flexibility and creativity for 3rd parties. Specific features supported are notifications, share, bookmarking (or save-for-later), sidebars and communications (e.g. chat and video).

Social API documentation

Social API glossary
Provides definitions of key terms you'll need to understand when using the Social API.
Social service manifest
A description of—(TBD: and guide to building)—the manifest required
Social service worker API reference
A reference to the social service worker API.
Social service content API: MozSocial
A reference to the social service content API, which is provided by the navigator.MozSocial object.
Social share API
A reference to the Share API
Social bookmarks API
A reference to the Bookmarks API
Social status API
A reference to the Status API
Social service widgets
A guide to the widgets provided by the social service.

 

 
 

How to create a SocialAPI Provider

 
A step-by-step guide to creating a simple SocialAPI Provider
 
First Steps
The basics of getting an installable social provider running.
Adding ambient notifications
A short guide to implementing ambient notifications using the Social API.
Implementing status and notifications
A guide to implementing a status panel with notifications using the Social API. [Firefox 26 development only, Firefox 27 estimated general availability]
Adding bookmark support
A short guide to implementing social bookmarks using the Social API.
Implementing share
A guide to implementing a share panel using the Social API.
Supporting chat
A guide to implementing chat features using the Social API.

View All...

Getting help from the community

You need help on a Social API related problem and can't find the solution in the documentation?

  • Ask your question on the Mozilla IRC channel: #socialdev

Don't forget about the netiquette...

Tools and demos

View All...

Try out any of several providers on the SocialAPI Directory site (FIrefox 29 required)

 

 

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, Draconica5
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,