Projects

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Below you'll find links to documentation about various Mozilla projects; these are often parts of Firefox or other products, but may also be used in other projects as well.

Social API
Social API là kiến trúc được tạo ra để đơn giản hóa việc trình duyệt web tương tác với các dịch vụ mạng xã hội, sử dụng công nghệ web tiêu chuẩn như là API. Một khi một nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tương tác với Firefox, thì trở nên khả khi cho một trình duyệt để tương tác với tài nguyên web từ dịch vụ đó, trong các trình điều khiển chrome và các thông tin liên quan đến dịch vụ đó.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Sheppy
 Last updated by: Sheppy,