Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Below you'll find links to documentation about various Mozilla projects; these are often parts of Firefox or other products, but may also be used in other projects as well.

Network Security Services
Network Security Services (NSS) is a set of libraries designed to support cross-platform development of security-enabled client and server applications. Applications built with NSS can support SSL v2 and v3, TLS, PKCS #5, PKCS #7, PKCS #11, PKCS #12, S/MIME, X.509 v3 certificates, and other security standards.
Social API
Social API là kiến trúc được tạo ra để đơn giản hóa việc trình duyệt web tương tác với các dịch vụ mạng xã hội, sử dụng công nghệ web tiêu chuẩn như là API. Một khi một nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tương tác với Firefox, thì trở nên khả khi cho một trình duyệt để tương tác với tài nguyên web từ dịch vụ đó, trong các trình điều khiển chrome và các thông tin liên quan đến dịch vụ đó.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: Sheppy
Cập nhật lần cuối bởi: Sheppy,