Mobile-tab

 • Revision slug: Mobile-tab
 • Revision title: Mobile-tab
 • Revision id: 49629
 • Created:
 • Creator: Hakuna
 • Is current revision?
 • Comment 11 words added, 26 words removed

Revision Content

Đã đến lúc bạn sử dụng Firefox cho di động

Với Firefox nay có sẵn trên nền tảng Android, giờ là thời điểm thích hợp để bắt đầu với Firefox cho di động.

Hãy tham khảo những tài nguyên mà bạn cần để xây dựng một ứng dụng di động bằng những công nghệ mở như HTML5, CSS và JavaScript.  Phát triển Tiện ích di động cho Firefox và tạo ra các trải nghiệm người dùng đầy mới mẻ cho trình duyệt Web trong thế giới hỗ trợ mọi kiểu tùy biến mới lạ.

{{ ajaxrss{ feed: 'http://friendfeed.com/firefoxmobile?format=atom' , short: true, max: '5', charset: 'UTF-8' } }}
 

maemo-image.png

Theo dõi @mozmobile trên Twitter để tiếp tục.

Tham gia cộng đồng Firefox Mobile trên Facebook và có được tính xã hội hơn.

Đăng nhận tin từ about:mobile, tin tức Firefox Di động.

{{ languages( { "de": "de/Mobile-tab", "en": "en/Mobile-tab", "fr": "fr/Mobile-tab" } ) }}

Revision Source

<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" style="width: 100%;
  table-layout: fixed;"> <tbody> <tr> <td class="tab-content-box" valign="top"> <p><span style="font-size: medium;"><strong>Đã đến lúc bạn sử dụng <a class="external" href="http://www.mozilla.com/en-US/mobile/developers/" title="http://www.mozilla.com/en-US/mobile/developers/">Firefox cho di động</a>.  </strong></span></p> <p>Với Firefox nay có sẵn trên nền tảng <a class="external" href="http://www.mozilla.com/en-US/mobile/maemo/" title="http://www.mozilla.com/en-US/mobile/maemo/">Android</a>, giờ là thời điểm thích hợp để bắt đầu với Firefox cho di động.</p> <p>Hãy tham khảo những <a href="/En/Mobile" title="En/Mobile">tài nguyên mà bạn cần</a> để xây dựng một ứng dụng di động bằng những công nghệ mở như HTML5, CSS và JavaScript.  Phát triển <span style="font-size:
      small;"><a class="link-https" href="https://wiki.mozilla.org/Mobile/Fennec/Extensions" title="https://wiki.mozilla.org/Mobile/Fennec/Extensions">Tiện ích di động</a> cho Firefox và tạo ra các trải nghiệm người dùng đầy mới mẻ cho trình duyệt Web</span> trong thế giới hỗ trợ mọi kiểu tùy biến mới lạ.</p> </td> <td class="tab-content-box" valign="top">{{ ajaxrss{ feed: 'http://friendfeed.com/firefoxmobile?format=atom' , short: true, max: '5', charset: 'UTF-8' } }}</td> </tr> <tr> <td class="tab-content-box" colspan="2" valign="bottom">  <p><img align="left" alt="maemo-image.png" class="internal lwrap" src="/@api/deki/files/4427/=maemo-image.png"></p> <p><span style="font-size: large;">Theo dõi <a class="external" href="http://twitter.com/mozmobile" rel="external
      nofollow" target="_blank" title="http://twitter.com/mozmobile">@mozmobile trên Twitter</a></span> để tiếp tục.</p> <p><span style="font-size: large;">Tham gia cộng đồng Firefox Mobile trên </span><a class="external" href="http://facebook.com/firefoxformobile" title="http://facebook.com/firefoxformobile"><span style="font-size: large;">Facebook</span></a> và có được tính xã hội hơn.</p> <p><span style="font-size: large;">Đăng nhận tin từ <a class="link-https" href="http://list-manage.com/subscribe?u=168bf22f976f5a68fe5770d19&amp;id=f76d3a9899" rel="external nofollow" target="_blank" title="http://list-manage.com/subscribe?u=168bf22f976f5a68fe5770d19&amp;id=f76d3a9899">about:mobile</a></span>, tin tức Firefox Di động.</p> </td> </tr> </tbody>
</table>
<div class="noinclude"> <p>{{ languages( { "de": "de/Mobile-tab", "en": "en/Mobile-tab", "fr": "fr/Mobile-tab" } ) }}</p>
</div>
Revert to this revision