Các trang dịch cần bổ sung

Tiến độ bản địa hóa MDN tiếng Việt

Section Pages Translated Translation up to date
CSS 912 18 (1%) 7 (0%)
HTML 208 6 (2%) 1 (0%)
Tiến độ dịch chủ đề JavaScript 862 79 (9%) 26 (3%)
Tiến độ dịch các trang Hướng dẫn 31 1 (3%) 0 (0%)
Tiến độ dịch phần Học tập 267 33 (12%) 17 (6%)
Total 2280 137 (6%) 51 (2%)

Danh sách các chủ đề và tiến bộ ở trên chưa hoàn thiện. Chúng tôi đang cập nhật.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: trongthanh, SphinxKnight
Cập nhật lần cuối bởi: trongthanh,