How-to guides

These articles provide step-by-step guides to accomplishing specific goals when contributing to MDN.

Cách tạo và chỉnh sửa trang
Bài viết này giới thiệu những người đóng góp mới vào quá trình chỉnh sửa các trang hiện có và tạo những trang mới.
How to create an MDN account
Để chỉnh sửa nội dung trên MDN, bạn cần có hồ sơ MDN. Bạn không cần một hồ sơ nếu bạn chỉ muốn đọc và tìm kiếm các tài liệu MDN. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập hồ sơ MDN của bạn.
How to do a technical review
This article describes how to perform a technical review, thereby helping to ensure that MDN's content is accurate.
How to do an editorial review
Bài viết này mô tả cách để editorial review, nhằm cải thiện độ chính xác và dễ đọc cho nội dung trên MDN.
How to properly tag pages
This page explains the best way to tag pages so that our readers can find information and we can keep ourselves organized.