Creating hyperlinks

Hyperlinks are really important — they are what makes the Web a web. This article shows the syntax required to make a link, and discusses link best practices.

Prerequisites: Basic HTML familiarity, as covered in Getting started with HTML. HTML text formatting, as covered in HTML text fundamentals.
Objective: To learn how to implement a hyperlink effectively, and link multiple files together.

Hyperlinks là một trong những phát minh thú vị nhất mà Web cung cấp. Well, chúng là một tính năng của Web từ những ngày đầu, nhưng chúng là điều làm nên Web thật sự là Web - chúng cho phép ta liên kết các tập tin của chúng ta đến bất kỳ tập tin nào khác (hoặc tài nguyên nào khác) mà ta muốn, chúng ta cũng có thể liên kết đến một phần cụ thể trong một tập tin, và chúng ta có thể khiến cho các apps trở nên khả dụng tại một địa chỉ web đơn giản (trái ngược với native apps, những apps mà cần phải được cài đặt). Gần như mọi nội dung web đều có thể chuyển hóa thành một đường dẫn liên kết, nên khi được click (hoặc được activated) nó sẽ khiến trình duyệt đi đến một địa chỉ (URL) web khác.

Note: Một URL có thể trỏ đến những file HTML, file text, hình ảnh, tập tin text, video, và audio files, và bất kỳ thứ gì có thể tồn tại trên web. Nếu trình duyệt không biết làm sao để hiển thị hoặc xử lý file, nó sẽ hỏi bạn liệu bạn có muốn mở file (trong trường hợp này nhiệm vụ mở hoặc xử lý file đó được chuyển cho một native app khác phù hợp trên thiết bị) hoặc tải file (trong trường hợp này bạn có thể thử với nó ở các phần tiếp theo của bài viết).

The BBC homepage, for example, contains a large number of links that point not only to multiple news stories, but also different areas of the site (navigation functionality), login/registration pages (user tools) and more.

frontpage of bbc.co.uk, showing many news items, and navigation menu functionality

A basic link is created by wrapping the text (or other content, see Block level links) you want to turn into a link inside an <a> (en-US) element, and giving it an href (en-US) attribute (also known as a Hypertext Reference , or target) that will contain the web address you want the link to point to.

<p>I'm creating a link to
<a href="https://www.mozilla.org/en-US/">the Mozilla homepage</a>.
</p>

This gives us the following result:

I'm creating a link to the Mozilla homepage.

Adding supporting information with the title attribute

Another attribute you may want to add to your links is title; this is intended to contain supplementary useful information about the link, such as what kind of information the page contains, or things to be aware of. For example:

<p>I'm creating a link to
<a href="https://www.mozilla.org/en-US/"
  title="The best place to find more information about Mozilla's
     mission and how to contribute">the Mozilla homepage</a>.
</p>

This gives us the following result (the title will come up as a tooltip when the link is hovered over):

I'm creating a link to the Mozilla homepage.

Note: A link title is only revealed on mouse hover, which means that people relying on keyboard controls to navigate web pages will have difficulty accessing title information. If a title's information is truly important to the usability of page, then you should present it in a manner that will be accessible to all users, for example by putting it in the regular text.

Active learning time: we'd like you to create an HTML document using your local code editor (our getting started template would do just fine.)

 • Inside the HTML body, try adding one or more paragraphs or other types of content you already know about.
 • Turn some of the content into links.
 • Include title attributes.

As mentioned before, you can turn just about any content into a link, even block level elements. If you had an image you wanted to turn into a link, you could just put the image between <a></a> tags.

<a href="https://www.mozilla.org/en-US/">
 <img src="mozilla-image.png" alt="mozilla logo that links to the mozilla homepage">
</a>

Note: You'll find out a lot more about using images on the Web in a future article.

A quick primer on URLs and paths

Để hoàn toàn hiểu về các link targets, bạn cần phải hiểu về các URLs và các đường dẫn file. Phần này sẽ cho bạn thông tin bạn cần để đạt được điều này.

Một URL, hoặc Uniform Resouce Locator (Định vị Tài nguyên Thống nhất) đơn giản là một chuỗi văn bản mà nó định nghĩa cái nơi mà một thứ gì đó được định vị trên Web. Ví dụ, trang chủ của Mozilla được định vị tại: https://www.mozilla.org/en-US/.

Các URLs sử dụng các đường dẫn paths để tìm kiếm các files. Các đường dẫn (paths) chỉ định nơi nào đó ở trong filesystem mà cái file bạn đang tìm được đặt tại đó. Hãy xem một ví dụ đơn giản về cấu trúc thư mục (see the creating-hyperlinks directory.)

A simple directory structure. The parent directory is called creating-hyperlinks and contains two files called index.html and contacts.html, and two directories called projects and pdfs, which contain an index.html and a project-brief.pdf file, respectively

Root của cấu trúc thư mục (directory structure) này có tên gọi là creating-hyperlinks. Khi làm việc một cách local với một web site, bạn sẽ có một thư mục mà toàn bộ site đi vào bên trong nó. Bên trong root, chúng ta có một file index.html và contacts.html. Trong một website thực tế, index.html sẽ là trang chủ hoặc landing page (một dạng trang web mà được dùng như một điểm tiếp xúc cho cả website hoặc một phần cụ thể của website.)

Ngoài ra còn có 2 thư mục bên trong root của chúng ta— pdfs and projects. Và chúng lại có một file bên trong mỗi thư mục đó — a PDF (project-brief.pdf) and an index.html file, respectively. Note how you can quite happily have two index.html files in one project as long as they are in different locations in the filesystem. Many web sites do. The second index.html would perhaps be the main landing page for project-related information.

 • Same directory: If you wanted to include a hyperlink inside index.html (the top level index.html) pointing to contacts.html, you would just need to specify the filename of the file you want to link to, as it is in the same directory as the current file. So the URL you would use is contacts.html:

  <p>Want to contact a specific staff member?
  Find details on our <a href="contacts.html">contacts page</a>.</p>
 • Moving down into subdirectories: If you wanted to include a hyperlink inside index.html (the top level index.html) pointing to projects/index.html, you would need to go down into the projects directory before indicating the file you want to link to. This is done by specifying the directory's name, then a forward slash, then the name of the file. so the URL you would use is projects/index.html:

  <p>Visit my <a href="projects/index.html">project homepage</a>.</p>
 • Moving back up into parent directories: If you wanted to include a hyperlink inside projects/index.html pointing to pdfs/project-brief.pdf, you'd have to go up a directory level, then back down into the pdf directory. "Go up a directory" is indicated using two dots — .. — so the URL you would use is ../pdfs/project-brief.pdf:

  <p>A link to my <a href="../pdfs/project-brief.pdf">project brief</a>.</p>

Note: You can combine multiple instances of these features into complex URLs, if needed, e.g. ../../../complex/path/to/my/file.html.

Document fragments

It is possible to link to a specific part of an HTML document (known as a document fragment), rather than just to the top of the document. To do this you first have to assign an id (en-US) attribute to the element you want to link to. It normally makes sense to link to a specific heading, so this would look something like the following:

<h2 id="Mailing_address">Mailing address</h2>

Then to link to that specific id, you'd include it at the end of the URL, preceded by a hash/pound symbol, for example:

<p>Want to write us a letter? Use our <a href="contacts.html#Mailing_address">mailing address</a>.</p>

You can even use the document fragment reference on its own to link to another part of the same document:

<p>The <a href="#Mailing_address">company mailing address</a> can be found at the bottom of this page.</p>

Absolute versus relative URLs

Two terms you'll come across on the Web are absolute URL and relative URL:

absolute URL: Points to a location defined by its absolute location on the web, including protocol and domain name. So for example, if an index.html page is uploaded to a directory called projects that sits inside the root of a web server, and the web site's domain is http://www.example.com, the page would be available at http://www.example.com/projects/index.html (or even just http://www.example.com/projects/, as most web servers just look for a landing page such as index.html to load if it is not specified in the URL.)

An absolute URL will always point to the same location, no matter where it is used.

relative URL: Points to a location that is relative to the file you are linking from, more like what we looked at in the previous section. For example, if we wanted to link from our example file at http://www.example.com/projects/index.html to a PDF file in the same directory, the URL would just be the filename — e.g. project-brief.pdf — no extra information needed. If the PDF was available in a subdirectory inside projects called pdfs, the relative link would be pdfs/project-brief.pdf (the equivalent absolute URL would be http://www.example.com/projects/pdfs/project-brief.pdf.)

A relative URL will point to different places depending on the actual location of the file you refer from — for example if we moved our index.html file out of the projects directory and into the root of the web site (the top level, not in any directories), the pdfs/project-brief.pdf relative URL link inside it would now point to a file located at http://www.example.com/pdfs/project-brief.pdf, not a file located at http://www.example.com/projects/pdfs/project-brief.pdf.

Of course, the location of the project-brief.pdf file and pdfs folder won't suddenly change because you moved the index.html file — this would make your link point to the wrong place, so it wouldn't work if clicked on. You need to be careful!

There are some best practices to follow when writing links. Let's look at these now.

It's easy to throw links up on your page. That's not enough. We need to make our links accessible to all readers, regardless of their current context and which tools they prefer. For example:

 • Screenreader users like jumping around from link to link on the page, and reading links out of context.
 • Search engines use link text to index target files, so it is a good idea to include keywords in your link text to effectively describe what is being linked to.
 • Visual readers skim over the page rather than reading every word, and their eyes will be drawn to page features that stand out, like links. They will find descriptive link text useful.

Let's look at a specific example:

Good link text: Download Firefox

<p><a href="https://firefox.com/">
 Download Firefox
</a></p>

Bad link text: Click here to download Firefox

<p><a href="https://firefox.com/">
 Click here
</a>
to download Firefox</p>

Other tips:

 • Don't repeat the URL as part of the link text — URLs look ugly, and sound even uglier when a screen reader reads them out letter by letter.
 • Don't say "link" or "links to" in the link text — it's just noise. Screen readers tell people there's a link. Visual users will also know there's a link, because links are generally styled in a different colour and underlined (this convention generally shouldn't be broken, as users are so used to it.)
 • Keep your link label as short as possible — long links especially annoy screen reader users, who have to hear the whole thing read out.
 • Minimize instances where multiple copies of the same text are linked to different places. This can cause problems for screenreader users, who will often bring up a list of the links out of context — several links all labelled "click here", "click here", "click here" would be confusing.

From the description above, you might think that it is a good idea to just use absolute links all the time; after all, they don't break when a page is moved like relative links. However, you should use relative links wherever possible when linking to other locations within the same website (when linking to another website, you will need to use an absolute link):

 • For a start, it is a lot easier to scan your code — relative URLs are generally a lot shorter than absolute URLs, which makes reading code much easier.
 • Second, it is more efficient to use relative URLs wherever possible. When you use an absolute URL, the browser starts by looking up the real location of the server on the Domain Name System (DNS; see How the web works for more information), then it goes to that server and finds the file that is being requested. With a relative URL on the other hand, the browser just looks up the file that is being requested, on the same server. So if you use absolute URLs where relative URLs would do, you are constantly making your browser do extra work, meaning that it will perform less efficiently.

Linking to non-HTML resources — leave clear signposts

When linking to a resource that will be downloaded (like a PDF or Word document) or streamed (like video or audio) or has another potentially unexpected effect (opens a popup window, or loads a Flash movie), you should add clear wording to reduce any confusion. It can be quite annoying for example:

 • If you are on a low bandwidth connection, click a link and then a multiple megabyte download starts unexpectedly.
 • If you haven't got the Flash player installed, click a link and then suddenly get taken to a page that requires Flash.

Let's look at some examples, to see what kind of text can be used here:

<p><a href="http://www.example.com/large-report.pdf">
 Download the sales report (PDF, 10MB)
</a></p>

<p><a href="http://www.example.com/video-stream/" target="_blank">
 Watch the video (stream opens in separate tab, HD quality)
</a></p>

<p><a href="http://www.example.com/car-game">
 Play the car game (requires Flash)
</a></p>

Use the download attribute when linking to a download

When you are linking to a resource that is to be downloaded rather than opened in the browser, you can use the download attribute to provide a default save filename. Here's an example with a download link to the latest Windows version of Firefox:

<a href="https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest-ssl&os=win64&lang=en-US"
  download="firefox-latest-64bit-installer.exe">
 Download Latest Firefox for Windows (64-bit) (English, US)
</a>

Active learning: creating a navigation menu

For this exercise, we'd like you to link some pages together with a navigation menu to create a multi-page website. This is one common way in which a website is created — the same page structure is used on every page, including the same navigation menu, so when links are clicked it gives the impression that you are staying in the same place, and different content is being brought up.

You'll need to make local copies of the following four pages, all in the same directory (see also the navigation-menu-start directory for a full file listing):

You should:

 1. Add an unordered list in the indicated place on one page, containing the names of the pages to link to. A navigation menu is usually just a list of links, so this is semantically ok.
 2. Turn each page name into a link to that page.
 3. Copy the navigation menu across to each page.
 4. On each page, remove just the link to that same page — it is confusing and pointless for a page to include a link to itself, and the lack of a link acts a good visual reminder of what page you are currently on.

The finished example should end up looking something like this:

An example of a simple HTML navigation menu, with home, pictures, projects, and social menu items

Note: If you get stuck, or are not sure if you have got it right, you can check the navigation-menu-marked-up directory to see the correct answer.

It is possible to create links or buttons that, when clicked, open a new outgoing email message rather than linking to a resource or page. This is done using the <a> (en-US) element and the mailto: URL scheme.

In its most basic and commonly used form, a mailto: link simply indicates the email address of the intended recipient. For example:

<a href="mailto:nowhere@mozilla.org">Send email to nowhere</a>

This results in a link that looks like this: Send email to nowhere.

In fact, the email address is even optional. If you leave it out (that is, your href (en-US) is simply "mailto:"), a new outgoing email window will be opened by the user's mail client that has no destination address specified yet. This is often useful as "Share" links that users can click to send an email to an address of their choosing.

Specifying details

In addition to the email address, you can provide other information. In fact, any standard mail header fields can be added to the mailto URL you provide. The most commonly used of these are "subject", "cc", and "body" (which is not a true header field, but allows you to specify a short content message for the new email). Each field and its value is specified as a query term.

Here's an example that includes a cc, bcc, subject and body:

<a href="mailto:nowhere@mozilla.org?cc=name2@rapidtables.com&bcc=name3@rapidtables.com&subject=The%20subject%20of%20the%20email&body=The%20body%20of%20the%20email">
 Send mail with cc, bcc, subject and body
</a>

Note: The values of each field must be URL-encoded, that is with non-printing characters (invisible characters like tabs, carriage returns, and page breaks) and spaces percent-escaped. Also note the use of the question mark (?) to separate the main URL from the field values, and ampersands (&) to separate each field in the mailto: URL. This is standard URL query notation. Read The GET method to understand what URL query notation is more comonly used for.

Here are a few other sample mailto URLs:

Test your skills!

You've reached the end of this article, but can you remember the most important information? You can find some further tests to verify that you've retained this information before you move on — see Test your skills: Links.

Summary

That's it for links, for now anyway! You'll return to links later on in the course when you start to look at styling them. Next up for HTML, we'll return to text semantics and look at some more advanced/unusual features that you'll find useful — Advanced text formatting is your next stop.

In this module