jQuery

jQuery là một JavaScript Library tập trung vào việc đơn giản hóa thao tác vơi DOM, gọi AJAX, và điều khiển Event.

jQuery sử dụng định dạng, $(selector).action() để gán một phần tử cho một sự kiện. Để giải thích chi tiết hơn, $(selector) sẽ gọi jQuery để chọn phần tử selector , và gán nó cho một sự kiện API gọi là .action().

$(document).ready(function(){
  alert("Hello World!");
  $("#blackBox").hide();
});

Đoạn mã trên thực hiện chức năng tương tự như đoạn mã sau:

window.onload = function() {
  alert("Hello World!");
  document.getElementById("blackBox").style.display = "none";
};

Hoặc:

window.addEventListener("load", () => {
  alert("Hello World!");
  document.getElementById("blackBox").style.display = "none";
});

Tìm hiểu thêm

Kiến thức chung

Thông tin kĩ thuật