Callback function

Hàm gọi lại là một hàm được truyền vào một hàm khác dưới dạng đối số, sau đó được gọi bên trong hàm bên ngoài để hoàn thành một số loại quy trình hoặc hành động.  Đây là một ví dụ nhanh:

function greeting(name) {
  alert('Hello ' + name);
}

function processUserInput(callback) {
  var name = prompt('Please enter your name.');
  callback(name);
}

processUserInput(greeting);

Ví dụ trên là một lệnh gọi lại sync, vì nó được thực thi ngay lập tức.  Tuy nhiên, lưu ý rằng các lệnh gọi lại thường được sử dụng để tiếp tục thực thi mã sau khi hoạt động asynchronous (en-US) hoàn thành - chúng được gọi là lệnh gọi lại không đồng bộ.  Một ví dụ điển hình là các hàm gọi lại được thực thi bên trong một khối .then () được xâu chuỗi vào cuối một lời hứa sau khi lời hứa đó hoàn thành hoặc bị từ chối.  Cấu trúc này được sử dụng trong nhiều API web hiện đại, chẳng hạn như fetch ().

Learn more

General knowledge