Cache

Cache (web cache hay HTTP cache, phiên âm /kát-sờ/) là một thành phần lưu trữ phản hồi HTTP tạm thời từ đó máy tính có thể sử dụng nó cho những yêu cầu HTTP tiếp theo miễn nó đạt được những điều kiện nhất định.

Tìm hiểu thêm

Kiến thức phổ thông