AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) là một kỹ thuật lập trình kết hợp HTML, CSS, JavaScript, DOM, và đối tượng XMLHttpRequest để xây dựng các trang web phức tạp hơn. Điều mà AJAX cho phép bạn thực hiện chỉ là cập nhật một số thành phần của trang web thay vì phải tải lại toàn bộ trang. AJAX cũng cho phép bạn làm việc bất đồng bộ, có nghĩa là mã nguồn của bạn tiếp tục chạy trong khi những thành phần đó sẽ cố gắng tải lại (còn đồng bộ sẽ không cho mã nguồn của bạn chạy cho đến khi các thành phần của trang web tải lại xong).

Thêm nữa

Hiểu biết chung

Tài liệu chuyên môn