Addons-tab

  • Revision slug: Addons-tab
  • Revision title: Addons-tab
  • Revision id: 49640
  • Created:
  • Creator: Hakuna
  • Is current revision?
  • Comment 17 words added, 15 words removed

Revision Content

Cần sự giúp đỡ để phát triển Tiện ích? Hãy lướt qua Cổng Phát Triển AMO.

Tìm kiếm hướng dẫn cẫn thiết để bạn bắt đầu và học hỏi kinh nghiệm các nhà phát triển khác bằng việc tham gia vào diễn đàn.

Có rất nhiều ví dụ thực tế và thú vị chỉ cho bạn làm sao để người ta thành công trong việc biến ý tưởng của họ thành các Tiện ích.

{{ ajaxrss{ feed: 'http://blog.mozilla.com/addons/category/developers/feed/' , short: true, max: '5', charset: 'UTF-8' } }}
 

logo-add-ons-half.png

Theo dõi @mozamo trên Twitter để nhận tin mới nhất từ AMO.

Đăng nhận tin từ about:addons, tin tức Tiện ích Firefox.

 

{{ languages( { "de": "de/Addons-tab", "en": "en/Addons-tab", "fr": "fr/Addons-tab" } ) }}

Revision Source

<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" style="width: 100%;
    table-layout: fixed;"> <tbody> <tr> <td class="tab-content-box" valign="top"> <p><strong><span style="font-size: medium;">Cần sự giúp đỡ để phát triển Tiện ích? Hãy lướt qua <a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/en-US/developers" title="https://addons.mozilla.org/en-US/developers">Cổng Phát Triển AMO</a>.</span></strong></p> <p>Tìm kiếm <a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/en-US/developers/docs/how-to" title="https://addons.mozilla.org/en-US/developers/docs/how-to">hướng dẫn</a> cẫn thiết để bạn bắt đầu và học hỏi kinh nghiệm các nhà phát triển khác bằng việc tham gia vào <a class="link-https" href="https://forums.addons.mozilla.org/" title="https://forums.addons.mozilla.org/">diễn đàn</a>.</p> <p>Có rất nhiều <a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/en-US/developers/docs/case-studies" title="https://addons.mozilla.org/en-US/developers/docs/case-studies">ví dụ thực tế</a> và thú vị chỉ cho bạn làm sao để người ta thành công trong việc biến ý tưởng của họ thành các Tiện ích.</p> </td> <td class="tab-content-box" valign="top">{{ ajaxrss{ feed: 'http://blog.mozilla.com/addons/category/developers/feed/' , short: true, max: '5', charset: 'UTF-8' } }}</td> </tr> <tr> <td class="tab-content-box" colspan="2" valign="bottom">  <p><img align="left" alt="logo-add-ons-half.png" class="internal lwrap" src="/@api/deki/files/4426/=logo-add-ons-half.png"></p> <p><span style="font-size: large;">Theo dõi <a class="external" href="http://twitter.com/mozamo" rel="external nofollow" target="_blank" title="http://twitter.com/mozamo">@mozamo trên Twitter</a></span> để nhận tin mới nhất từ AMO.</p> <p><span style="font-size: large;">Đăng nhận tin từ <a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/en-US/developers/community/newsletter" rel="external nofollow" target="_blank" title="https://addons.mozilla.org/en-US/developers/community/newsletter">about:addons</a></span>, tin tức Tiện ích Firefox.</p> <p> </p> </td> </tr> </tbody>
</table>
<div class="noinclude"> <p>{{ languages( { "de": "de/Addons-tab", "en": "en/Addons-tab", "fr": "fr/Addons-tab" } ) }}</p>
</div>
Revert to this revision