Список методів JavaScript


Ця стаття доповнена відсортованим за алфавітом списком усіх методів JavaScript, що задокументовані на MDN.

Found 38 pages with the tag "Method":

A

 • apply: Метод apply() викликає функцію з заданим значенням this і аргументами, які передані як масив (або масиво-подібний об'єкт).
 • assign: Метод Object.assign() призначено для копіювання у цільовий об'єкт всіх особистих (не успадкованих) перелічуваних властивостей одного або декількох об'єктів. Метод повертає цільовий об'єкт.

B

 • bind: Метод bind() створює нову функцію, яка в момент виклику має певне присвоєне значення this , а також задану послідовність аргументів, що передують будь-яким аргументам, переданим під час виклику нової функції.

C

 • call: Метод call() викликає функцію із вказаним значенням this та зазначеним переліком аргументів.
 • charAt: Метод charAt() створює і вертає підрядок, що міститиме лише один символ (кодова одиниця UTF-16), розташований у рядку із зазначеним зсувом.
 • concat: Метод concat() повертає новий масив, що складається із масиву, в контексті якого метод був викликаний, поєднаного із масивом (масивами) та/або іншими значеннями, що були передані як аргументи.

D

E

F

 • filter: Метод filter() створює новий масив з усіма елементами, що пройшли пере́вірку вказаною функцією callback.
 • find: Метод find() повертає значення першого елементу в масиві, що задовільняє передану функцію тестування. Інакше вертається undefined.
 • forEach: Метод forEach() виконує надану функцію один раз для кожного елемента масиву.
 • fromCharCode: Статичний метод String.fromCharCode() повертає рядок, створений з послідовності кодових одиниць Unicode переданих цілими числами.
 • fromCodePoint: Статичний метод String.fromCodePoint() повертає рядок, створений з послідовності кодів символів Unicode переданих цілими числами.

G

 • getUTCMilliseconds: Метод getUTCMilliseconds() повертає мілісекунди на зазначену дату відповідно до всесвітнього часу.
 • getUTCSeconds: Метод getUTCSeconds() повертає секунди на зазначену дату відповідно до всесвітнього часу.

H

I

 • includes: Метод includes() з'ясовує, чи масив містить елемент із вказаним значенням, та вертає відповідно true або false.
 • includes: Метод includes() визначає чи може один рядок бути знайденим всередині іншого, повертаючи true або false за необхідності.
 • indexOf: Метод indexOf() починає пошук від символа за індексом fromIndex всередині об'єкта String, з якого здійснюється виклик метода, і вертає індекс першого знайденого збігу із шуканим значенням.
 • is: Boolean, що вказує, чи мають вказані аргументи однакове значення.
 • isArray: Значення true, якщо obj є масивом; false — якщо ні.

J

K

 • keys: Метод keys() вертає новий об'єкт перебирача ключів (індексів) масиву.
 • keys: Метод Object.keys() повертає масив імен особистих (не успадкованих) властивостей переданого об'єкта. Порядок властивостей в масиві є тим самим, що й у циклі for...in (різниця лише в тому, що цикл обходить також і властивості прототипу).

L

 • lastIndexOf: Метод indexOf() починає пошук від символа за індексом fromIndex в зворотньому напрямку (від кінця рядка до початку) всередині об'єкта String, з якого здійснюється виклик метода, і вертає індекс першого знайденого збігу із шуканим значенням.
 • localeCompare: Метод localeCompare() вертає число, що вказує, як має розташуватись рядок відносно вказаного (того, що передано як параметр) у відсортованій за зростанням послідовності: перед, після, чи вони однакові.

M

 • match: Метод match() шукає та повертає (якщо є) відповідності рядка до зазначеного регулярного виразу.

N

 • now: Метод Date.now() вертає кількість мілісекунд від 1 січня 1970 року о 00:00:00 за UTC.

O

P

 • parse: Метод JSON.parse() розбирає рядок із JSON, створюючи відповідне до його вмісту значення чи об'єкт. Якщо вказати функцію reviver — другий необов'язковий параметр — її буде використано для перетворення створеного об'єкта та його властивостей перед поверненням.
 • parse: bad parsing: SyntaxError

Q

R

 • resolve: Метод Promise.resolve(value) повертає об'єкт Promise, що вирішується з заданим значенням. Якщо дане значення дозволяє на собі викликати метод then (thenable) (тобто має "then" method), то проміс, який буде повертатися, буде дозволяти викликати на собі метод then, і буде встановлювати свій остаточний стан; у іншому випадку проміс, який буде повертатися буде завершено з даним значенням.
 • reverse: Метод reverse() перевертає масив, змінюючи послідовність елементів на протилежну. Тобто перший елемент стає останнім, а останній — першим.

S

 • sign: Функція Math.sign() повертає знак числа, визначаючи, чи являється число додатнім, від'ємним, або нулем.

T

 • toJSON: Метод toJSON() подає об'єкт Date у вигляді рядка.
 • toLocaleLowerCase: Метод toLocaleLowerCase() повертає той самий рядок, але з літерами переведеними до нижнього регістра відповідно до правил певної мови (місцевості).
 • toLocaleUpperCase: Метод toLocaleUpperCase() повертає той самий рядок, але з літерами переведеними до верхнього регістра відповідно до правил певної мови (місцевості).
 • toLowerCase: Метод toLowerCase() повертає той самий рядок, але з літерами переведеними до нижнього регістра.
 • toString: Метод toString() повертає просту величину, що є значенням об'єкта String.
 • toUpperCase: Метод toUpperCase() повертає той самий рядок, але з літерами переведеними до верхнього регістра.

U

V

 • valueOf: Метод valueOf() повертає просту величину, що є значенням об'єкта String.
 • values: Метод Object.values() вертає масив значень всіх особистих (не успадкованих) перелічуваних властивостей переданого об'єкта. Порядок властивостей в масиві є тим самим, що й у циклі for...in (різниця лише в тому, що цикл обходить також і властивості прототипу).

W

X

Y

Z

_

Дивись також