Список методів JavaScript

This translation is incomplete. Please help translate this article from English


Ця стаття доповнена відсортованим за алфавітом списком усіх методів JavaScript, що задокументовані на MDN.

Found 38 pages with the tag "Method":

A

 • apply: Метод apply() викликає функцію з заданим значенням this і аргументами, які передані як масив (або масиво-подібний об'єкт).
 • assign: Метод Object.assign() призначено для копіювання у цільовий об'єкт всіх особистих (не успадкованих) перелічуваних властивостей одного або декількох об'єктів. Метод повертає цільовий об'єкт.

B

 • bind: Метод bind() створює нову функцію, яка в момент виклику має певне присвоєне значення this , а також задану послідовність аргументів, що передують будь-яким аргументам, переданим під час виклику нової функції.

C

 • call: Метод call() викликає функцію із вказаним значенням this та зазначеним переліком аргументів.
 • charAt: Метод charAt() створює і вертає підрядок, що міститиме лише один символ (кодова одиниця UTF-16), розташований у рядку із зазначеним зсувом.
 • concat: Метод concat() повертає новий масив, що складається із масиву, в контексті якого метод був викликаний, поєднаного із масивом (масивами) та/або іншими значеннями, що були передані як аргументи.

D

E

F

 • filter: Метод filter() створює новий масив з усіма елементами, що пройшли пере́вірку вказаною функцією callback.
 • find: Метод find() повертає значення першого елементу в масиві, що задовільняє передану функцію тестування. Інакше вертається undefined.
 • forEach: Метод forEach() виконує надану функцію один раз для кожного елемента масиву.
 • fromCharCode: Статичний метод String.fromCharCode() повертає рядок, створений з послідовності кодових одиниць Unicode переданих цілими числами.
 • fromCodePoint: Статичний метод String.fromCodePoint() повертає рядок, створений з послідовності кодів символів Unicode переданих цілими числами.

G

 • getUTCMilliseconds: Метод getUTCMilliseconds() повертає мілісекунди на зазначену дату відповідно до всесвітнього часу.
 • getUTCSeconds: Метод getUTCSeconds() повертає секунди на зазначену дату відповідно до всесвітнього часу.

H

I

 • includes: Метод includes() з'ясовує, чи масив містить елемент із вказаним значенням, та вертає відповідно true або false.
 • includes: Метод includes() визначає чи може один рядок бути знайденим всередині іншого, повертаючи true або false за необхідності.
 • indexOf: Метод indexOf() починає пошук від символа за індексом fromIndex всередині об'єкта String, з якого здійснюється виклик метода, і вертає індекс першого знайденого збігу із шуканим значенням.
 • is: Boolean, що вказує, чи мають вказані аргументи однакове значення.
 • isArray: Значення true, якщо obj є масивом; false — якщо ні.

J

K

 • keys: Метод keys() вертає новий об'єкт перебирача ключів (індексів) масиву.
 • keys: Метод Object.keys() повертає масив імен особистих (не успадкованих) властивостей переданого об'єкта. Порядок властивостей в масиві є тим самим, що й у циклі for...in (різниця лише в тому, що цикл обходить також і властивості прототипу).

L

 • lastIndexOf: Метод indexOf() починає пошук від символа за індексом fromIndex в зворотньому напрямку (від кінця рядка до початку) всередині об'єкта String, з якого здійснюється виклик метода, і вертає індекс першого знайденого збігу із шуканим значенням.
 • localeCompare: Метод localeCompare() вертає число, що вказує, як має розташуватись рядок відносно вказаного (того, що передано як параметр) у відсортованій за зростанням послідовності: перед, після, чи вони однакові.

M

 • match: Метод match() шукає та повертає (якщо є) відповідності рядка до зазначеного регулярного виразу.

N

 • now: Метод Date.now() вертає кількість мілісекунд від 1 січня 1970 року о 00:00:00 за UTC.

O

P

 • parse: Метод JSON.parse() розбирає рядок із JSON, створюючи відповідне до його вмісту значення чи об'єкт. Якщо вказати функцію reviver — другий необов'язковий параметр — її буде використано для перетворення створеного об'єкта та його властивостей перед поверненням.
 • parse: bad parsing: SyntaxError

Q

R

 • resolve: Метод Promise.resolve(value) повертає об'єкт Promise, що вирішується з заданим значенням. Якщо дане значення дозволяє на собі викликати метод then (thenable) (тобто має "then" method), то проміс, який буде повертатися, буде дозволяти викликати на собі метод then, і буде встановлювати свій остаточний стан; у іншому випадку проміс, який буде повертатися буде завершено з даним значенням.
 • reverse: Метод reverse() перевертає масив, змінюючи послідовність елементів на протилежну. Тобто перший елемент стає останнім, а останній — першим.

S

 • sign: Функція Math.sign() повертає знак числа, визначаючи, чи являється число додатнім, від'ємним, або нулем.

T

 • toJSON: Метод toJSON() подає об'єкт Date у вигляді рядка.
 • toLocaleLowerCase: Метод toLocaleLowerCase() повертає той самий рядок, але з літерами переведеними до нижнього регістра відповідно до правил певної мови (місцевості).
 • toLocaleUpperCase: Метод toLocaleUpperCase() повертає той самий рядок, але з літерами переведеними до верхнього регістра відповідно до правил певної мови (місцевості).
 • toLowerCase: Метод toLowerCase() повертає той самий рядок, але з літерами переведеними до нижнього регістра.
 • toString: Метод toString() повертає просту величину, що є значенням об'єкта String.
 • toUpperCase: Метод toUpperCase() повертає той самий рядок, але з літерами переведеними до верхнього регістра.

U

V

 • valueOf: Метод valueOf() повертає просту величину, що є значенням об'єкта String.
 • values: Метод Object.values() вертає масив значень всіх особистих (не успадкованих) перелічуваних властивостей переданого об'єкта. Порядок властивостей в масиві є тим самим, що й у циклі for...in (різниця лише в тому, що цикл обходить також і властивості прототипу).

W

X

Y

Z

_

Дивись також