Map.prototype

Map.prototype özelliği Map kurucusunun prototipini temsil eder.

Property attributes of Map.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Tanım

Map örnekleri Map.prototype'den miras alınır. Tüm Map örneklerine özellikler veya yöntemler eklemek için yapıcının prototip nesnesini kullanabilirsiniz.

Özellikleri

Map.prototype.constructor
Bir örneğin prototipini oluşturan işlevi döndürür. Bu, varsayılan olarak Map işlevidir.
Map.prototype.size (en-US)
Map nesnesindeki anahtar / değer çiftlerinin sayısını döndürür.

Yöntemler

Map.prototype.clear() (en-US)
Tüm anahtar / değer çiftlerini Map objesinden siler.
Map.prototype.delete(key) (en-US)
Map nesnesindeki bir öge varsa ve kaldırılmışsa true öge yoksa false döndürür. Map.prototype.has(key) daha sonra false döndürür.
Map.prototype.entries() (en-US)
Ekleme sırasındaki Map nesnesindeki her öge için [anahtar, değer] dizisini içeren yeni bir Iterator nesnesini döndürür.
Map.prototype.forEach(callbackFn[, thisArg]) (en-US)
Map nesnesindeki her anahtar - değer çifti için ekleme sırasına göre callbackFn ögesini bir kez çağırır.  thisArg parametresi forEach için sağlanmışsa, her geri çağırma için bu değer olarak kullanılacaktır.
Map.prototype.get(key) (en-US)
key ile ilişkilendirilmiş değeri veya hiçbir şey yoksa undefined değerini döndürür.
Map.prototype.has(key) (en-US)
Map nesnesindeki bir değerin key ile ilişkili olup olmadığını belirten bir boolean döndürür.
Map.prototype.keys() (en-US)
Map nesnesindeki her bir ögenin anahtarlarını ekleme sırasına göre içeren yeni bir Iterator nesnesi döndürür.
Map.prototype.set(key, value) (en-US)
Mapnesnesindeki key değerini ayarlar. Map nesnesini döndürür.
Map.prototype.values() (en-US)
Map nesnesindeki her bir ögenin değerlerini ekleme sırasına göre içeren yeni bir  Iterator nesnesi döndürür.
Map.prototype[@@iterator]() (en-US)
Ekleme sırasındaki Map nesnesindeki her bir öge için[anahtar, değer] dizisini içeren yeni bir Iterator nesnesini döndürür.

Şartlar

Şart Durum Açıklama
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype' in that specification.
Standard

İlk tanım

ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype' in that specification.
Living Standard  

Tarayıcı Uyumluluğu

No compatibility data found for javascript.builtins.Map.prototype.
Check for problems with this page or contribute missing data to mdn/browser-compat-data.

Ayrıca Bakınız