การทำงานร่วมกับคอร์โดวาแอพพลิเคชั่นใน WebIDE

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

New in Firefox 39.

Apache Cordova ช่วยให้คุณสามารถเขียนแอพพลิเคชั่นโดยใช้ HTML, JavaScript และ CSS และแล้วสร้างรุ่นพื้นเมืองของมันสำหรับแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือเช่น iOS และ Android
โดยคอร์โดวา คุณยังสามารถสร้างรุ่น app ของคุณสำหรับ Firefox OS

From Firefox 39 onwards, WebIDE directly supports Cordova apps: this means that  you can edit Cordova apps in WebIDE, and WebIDE takes care of generating the Firefox OS version for you.

First, create a Cordova app, as you normally would:

 • Install Cordova, if you haven't already:
  npm install -g cordova
 • Create your Cordova app:
  cordova create my-app
 • Add Firefox OS as a target platform for your app:
  cd my-app
  cordova platform add firefoxos

Next:

Now you can edit the app as a Cordova app, and whenever you run the app, WebIDE takes care of generating the Firefox OS version behind the scenes. WebIDE also regenerates the Firefox OS version whenever you make any changes that would affect your app's manifest, so it can perform manifest validation.