How-to guides

These articles provide step-by-step guides to accomplishing specific goals when contributing to MDN.

How to create an MDN account
ในการแก้ไขเนื้อหาใน MDN คุณต้องมีโปรไฟล์ MDN คุณไม่จำเป็นต้องมีโปรไฟล์ถ้าคุณต้องการอ่านและค้นหาเอกสาร MDN เท่านั้น คู่มือนี้จะช่วยคุณในการตั้งค่าโปรไฟล์ MDN ของคุณ
How to do a technical review
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่จะดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคจึงช่วยให้เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหา MDN อย่างถูกต้อง