இந்த மொழிபெயர்ப்பு முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது.

Welcome to the MDN Learning Area. This set of articles aims to provide complete beginners to web development with all they need to start coding simple websites.

The aim of this area of MDN is not to take you from "beginner" to "expert" but to take you from "beginner" to "comfortable". From there you should be able to start making your way, learning from the rest of MDN, and other intermediate to advanced resources that assume a lot of previous knowledge.

If you are a complete beginner, web development can be challenging — we will hold your hand and provide enough detail for you to feel comfortable and learn the topics properly. You should feel at home whether you are a student learning web development (on your own or as part of a class), a teacher looking for class materials, a hobbyist, or someone who just wants to understand more about how web technologies work.

Important: The content in the Learning Area is being added to regularly. If you have questions regarding topics you'd like to see covered or feel are missing, see the Contact us section below for information on how to get in touch.

Where to start

 • Complete beginner: If you are a complete beginner to web development, we'd recommend that you start by working through our Getting started with the Web module, which provides a practical introduction to web development.
 • Specific questions: If you have a specific question about web development, our Common questions section may have something to help you.
 • Beyond the basics: If you have a bit of knowledge already, the next step is to learn HTML and CSS in detail: start with our Introduction to HTML module and move on to our Introduction to CSS module.
 • Moving onto scripting: If you are comfortable with HTML and CSS already, or you are mainly interested in coding, you'll want to move onto JavaScript or server-side development. Begin with our JavaScript first steps and Server-side first steps modules.

Note: Our Glossary provides terminology definitions.

Random glossary entry

உலாவி
உலாவி அல்லது மேலோடி என்பது ஒரு கணினி மென்பொருளாகும். மீயுரை பரிமாற்ற வரைமுறை (HTTP) மூலம் HTML மொழியில் எழுதப்பட்ட பக்கங்களைப் பார்க்க உதவுகின்றது. இப்பக்கங்கள் மீத்தொடுப்புகள் மூலம் வேறு பக்கங்களுக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

Getting our code examples

The code examples you'll encounter in the Learning Area are all available on GitHub. If you want to copy them all to your computer, the easiest way is to:

 1. Install Git on your machine. This is the underlying version control system software that GitHub works on top of.
 2. Sign up for a GitHub account. It's simple and easy.
 3. Once you've signed up, log in to github.com with your username and password.
 4. Open your computer's command prompt (Windows) or terminal (Linux, MacOSX)
 5. To copy the learning area repo to a folder called learning-area in the current location your command prompt/terminal is pointing to, use the following command:
  git clone https://github.com/mdn/learning-area
 6. You can now enter the directory and find the files you are after (either using your finder/file explorer, or the cd command).

You can update the learning-area repository with any changes made to the master version on GitHub with the following steps:

 1. In your command prompt/terminal, go inside the learning-area directory using cd, for example if you were in the parent directory:
  cd learning-area
 2. Update the repository using the following command:
  git pull

Contact us

If you want to get in touch with us about anything, the best way is to drop us a message on our mailing lists or IRC channels. We'd like to hear from you about anything you think is wrong or missing on the site, requests for new learning topics, requests for help with items you don't understand, or anything else.

If you're interested in helping develop/improve the content, take a look at how you can help, and get in touch! We are more than happy to talk to you, whether you are a learner, teacher, experienced web developer, or someone else interested in helping to improve the learning experience.

Join the Learn community

Choose your preferred method for joining the discussion:

See also

Mozilla Developer Newsletter
Our newsletter for web developers, which is great resource for all levels of developer.
Codecademy
A great interactive site for learning programming languages from scratch.
Code.org
Basic coding theory and practice, mainly aimed at children/complete beginners.
FreeCodeCamp.com
Interactive site with tutorials and projects to learn Web Development.
Web Literacy Map
A framework for entry-level web literacy & 21st Century skills, which also provides access to teaching activities sorted by category.
Teaching activities
A series of teaching activities for teaching (and learning) created by the Mozilla Foundation, covering everything from basic web literacy and privacy to JavaScript and hacking Minecraft.

ஆவண குறிச்சொற்கள் மற்றும் பங்களிப்பாளர்கள்

குறிச்சொற்கள்: 
இந்த பக்கத்திற்கு பங்களிப்பாளர்கள்: mdnwebdocs-bot, dvincent
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: mdnwebdocs-bot,