பயர்பாக்ஸ் இயங்குதளம் என்பது மொசில்லாவால் உருவாக்கப்பட்ட புதிய திறன்பேசி இயங்குதளம்.இது லினக்சையும் பயர்பாக்ஸ் பயன்படுத்தும் கெக்கோ என்ஜினையும் அடிப்படையாகக்கொண்டது.

பயர்பாக்ஸ் இயங்குதளம் திறமூலமானது மற்றும் தனியுரிம தொழில்நுட்பத்திற்கு ஆனது, எனினும் நிரலாளர்களுக்கு அற்புதமான பொருட்களை உருவாக்க அமைத்துதருகிறது.கூடுதலாக இது ஆற்றல் வாய்ந்ததாகவும் பயன்பாட்டாளர்களை மகிழ்விக்கும் வகையில் அமைகிறது.

For Web developers, the most important part to understand is that the entire user interface is a web app capable of displaying and launching other Web apps. Any modifications you make to the user interface and any applications you create to run on Firefox OS are web apps created using HTML, CSS, and JavaScript, albeit with enhanced access to the mobile device's hardware and services.

From a product perspective, Firefox OS is Mozilla's (and our OEM partner's) branding and support services applied on top of Boot to Gecko (B2G), which is the operating system's engineering codename. Boot to Gecko is developed by a team of engineers inside Mozilla plus many external contributors from the wider Mozilla/open source community.

 

Build apps for Firefox OS

Head over to our Apps Center for all the information you could possibly need on building open web apps that can be installed on Firefox OS!

Platform guide

Guides for platform developers on how the different components of the Firefox OS platform fit together and work.

Build & install

Guides covering building and installing Firefox OS on an emulator, compatible device, or desktop simulator.

Developer phones

Information on specific developer phones, such as tweaking, updating, recovering, and buying.

External resources

Note: We are keeping track of ongoing work on Firefox OS documentation on our Firefox OS documentation status page. If you want to help contribute to Firefox OS documentation, please have a look at this page to see what work needs doing!

Join the Firefox OS community

Choose your preferred method for joining the discussion:

ஆவண குறிச்சொற்கள் மற்றும் பங்களிப்பாளர்கள்

இந்த பக்கத்திற்கு பங்களிப்பாளர்கள்: chrisdavidmills, teoli, Denesh
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: Denesh,