stevemao

Anëtar që prej
stevemao

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

while


statement is optional. see https://gist.github.com/padolsey/527683

async function expression


mention arrow functions

async function expression


link async function statement to be consistent

function declaration


add async function to "See also"

function expression


add async function to "See also"