MDN will switch to a new design later today, a sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

mmarcon (Massimiliano Marcon)

Anëtar që prej
mmarcon

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Ky përdorues s’ka veprimtari.