lski

Anëtar që prej
lski

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Iterators and generators


Swapped the generator comprehensions round as per Generator Comprehensions ES7 comprehensions start with "for" instead of the assignment expression. e.g. Old: (i * 2 for (i of numbers)) New: (for (i of numbers) i * 2)