MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

lamtah

Anëtar që prej
lamtah

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

XHTML


Introduction to HTML


I changed a little grammar error in "A complete but small document".